فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

یا از نسخه :

انیسون 10 گرم
تخم شبت 5 گرم
زنیان 5 گرم
قردمانا زیره سیاه 5 گرم
تخم کرفس 5 گرم
بادیان 10 گرم
ریشه کرفس 20 گرم
ریشه کبر 20 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
نرم کوبیده صبح و عصر یا گل قند عسلی میل نمایند تریاق کبیر در اینجا مفید است.
نسخه :
پودینه 10 گرم
آویشن 10 گرم
افسنطین 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
جوشانده روزانه غرغره نمایند.
عضو فلج را میتوان در حمام آب جوشانده بابونه گل بومادران و یا پودینه قرار داده و با یک پارچه لطیف ماساژ دهند سپس روغن قسط یا شبت یا روغن سداب یا سیاهدانه بر آن بمالند.
نسخه :
جندبیدستر(19)، عاقرقرحا از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در روغن سیاهدانه حل کرده با بوره ارمنی اضافه نمود در حمام به عضو معیوب بمالند.

نسخه دیگر

سکیبنج یا جاوشیر را به اندازه 5 گرم نرم کوبیده در یک استکان عسل حل کرده روزی یک قاشق چای خوری، اگر آنغوره صبح و شام با عسل بدهند بهتر است (هر دفعه یک گرم) در حمام خشک نشستن (یعنی در حرارت خشک حمام) و قرار دادن و بستن عضو بیمار را در یک پارچه و گذاردن در آهک گرم به طوری که آهک با عضو تماس نداشته باشد و حرارت و گرمی به آن عضو برسد مفید است آب چشمه های گوگرددار و آب دریا و ریاضت کشیدن و کمی گرسنه ماندن را بطور متناوب مؤثر می دانند و از زیاد خوردن غذا و زیاد نشستن در آب گرم و ریختن آب بر سر و خوردن آب خیلی سرد و غذاهای غلیظ و چرب و سرد مثل ماهی و شیر و پنیر و ماست و سرکه و ترشی ها بپرهیزند، دادن ایارج فیقرا مؤثر است (صبح و عصر 5 گرم).

نسخه حمام داروئی

مرزنجوش، دانه اسفند، بابونه، برگ نارنج، مغز ناخنک، سداب، قیصوم، برگ خطمی، برابر هم انتخاب کرده آنها را در آب جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند اگر اسطوخدوس و نمام و بادرنجویه اضافه کنند بهتر است (نمام یعنی سوسبز)
چون ماءالاصول برای بیماریهای فلجی نافع است در زیر به آن اشاره می شود.