فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای افرادیکه فشار خونشان زیاد است

زرشگ 200 گرم
عناب 200 گرم
قره قات 10 گرم
لیمو 5 گرم
کالنج 5 گرم
سیر 5 گرم
اذخرمکی 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
ریشه مرغ 20 گرم
همه را نیم کوب کرده 15 روز صبح و عصر جوشانده میل نمائید

فلج یا استرخاء

یعنی حس و حرکت عضوی ناقص شده از بین برود و گاهی حس برقرار و حرکت زایل می گردد.
این بیماری بستگی به نوع گرفتاری عضو دارد که یا مرکزی است یا محیطی، مرکزی مربوط با اعصاب مغز و محیطی مربوط به اعصاب نخاع شوکی است.
معتقدند که اگر بیمار مایل است که از فلج در امان باشد باید با شکم پر به خواب نرود. اگر فلج بر شخص بلغمی پیدا شد چهار تا چهارده روز دوای قوی ندهند بعد از این مدت از نسخه زیر استفاده کنند.
نسخه :
بادیان 10 گرم
بادرنجویه 15 گرم
انیسون 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
همه را پس از نیم کوب کردن به مدت چهار روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

یا از نسخه :

انیسون 10 گرم
تخم شبت 5 گرم
زنیان 5 گرم
قردمانا زیره سیاه 5 گرم
تخم کرفس 5 گرم
بادیان 10 گرم
ریشه کرفس 20 گرم
ریشه کبر 20 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
نرم کوبیده صبح و عصر یا گل قند عسلی میل نمایند تریاق کبیر در اینجا مفید است.
نسخه :
پودینه 10 گرم
آویشن 10 گرم
افسنطین 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
جوشانده روزانه غرغره نمایند.
عضو فلج را میتوان در حمام آب جوشانده بابونه گل بومادران و یا پودینه قرار داده و با یک پارچه لطیف ماساژ دهند سپس روغن قسط یا شبت یا روغن سداب یا سیاهدانه بر آن بمالند.
نسخه :
جندبیدستر(19)، عاقرقرحا از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در روغن سیاهدانه حل کرده با بوره ارمنی اضافه نمود در حمام به عضو معیوب بمالند.