فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای انفیه

مغز تخم قهوه نیم عدد، فلفل گرد نصف عدد سائیده برای یک مرتبه در بینی نفوخ نمایند یا تربد و گل بنفشه و بسباسه از هر کدام یک گرم نرم کوبیده روزانه در بینی بکشند.
نسخه :
هلیله زرد 15 گرم
هلیله کابلی 15 گرم
تربد 5 گرم
صبر 5 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
غاریقون 5 گرم
افتیمون 5 گرم
بسفایج 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
فلفل 5 گرم
مشگ ترامشیع 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری، این نسخه مفید برای صرع و مالیخولیا و مولیسک و امراض سوداوی و بلغمی است.
نسخه مؤثر دیگر که برای پاکسازی معده و دماغ از رسوبات اضافی و نیز زایل کننده امراضی که بر اثر ازدیاد بلغم و سودا پیدا می شود بیشتر مؤثر برای صرع و مالیخولیا و لکه های قهوه ای پوست و بیماری پیسی است.
فرمول:
از هر سه هلیله 15 گرم
آمله 5 گرم
سنا 5 گرم
تربد 5 گرم
بسفایج 5 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
مسطکی 20 گرم
افتیمون 20 گرم
مویز 20 گرم
کشمش 20 گرم
بادام شیرین 200 گرم
عسل نیم کیلو
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل حل نمایند روزی سه قاشق مرباخوری

سکته

سکته بیماری است که به وسیله آن حس و حرکت نصف یا همه اندامهای بدن باطل می شود (غیر از تنفس و ضربان قلب)
این بیماری مقاوم به درمان بوده و اکثر در اثر خونریزیهای داخل مغزی یا ریختن قطعه خون بسته ای به درون عروق مغزی پیدا می شود و علل دیگری مثل ضربه، شکستگی جمجمه و مسمومیتها نیز می توانند باعث بیهوشی و فلج گردند. در هر حال شستن سر با جوشانده بابونه، پودینه، عاقرقرهاواشنه بی نتیجه نیست بیشتر به علت زیادی فشار خون این بیماری ایجاد می شود و اگر عوامل دیگری باعث شده باشد باید در جستجو و رفع آن کوشید.
داروهای ادرارآور و کم کننده خون در بیماران مبتلا به خونریزی مغزی لازم است.
نسخه :
کبابه 10 گرم
مصطکی 10 گرم
جوزهندی 10 گرم
قرنفل 5 گرم
به مدت 7 روز مفید است (نرم کوبیده در یک شیشه مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری. اگر بیمار از حالت بیهوشی خارج شده باشد داروهای زیر مفید است.
نسخه :
هلیله کابلی 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
آمله 5 گرم
شقافل 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
تودری سرخ 10 گرم
تودری سفید 10 گرم
زبان گنجشک 20 گرم
کنجد 100 گرم
مغز بادام 100 گرم
مغز پسته 100 گرم
عسل نیم کیلو
داروها را کوبیده با عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری
این دارو علاوه بر بهبود بخشیدن به آثار سکته برای معده مثانه و حواس پنجگانه و اعصاب و چاق شدن بدن و باز شدن رنگ صورت، زیاد شدن فهم و شعور و تقویت عمومی موثر است و نیز برای نسیان و پیری زودرس و ورم روده مفید است.

نسخه برای افرادیکه فشار خونشان زیاد است

زرشگ 200 گرم
عناب 200 گرم
قره قات 10 گرم
لیمو 5 گرم
کالنج 5 گرم
سیر 5 گرم
اذخرمکی 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
ریشه مرغ 20 گرم
همه را نیم کوب کرده 15 روز صبح و عصر جوشانده میل نمائید