فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه عمومی ضد صرع

زراوند 5 گرم
سیسیالیوس 10 گرم
عاقرقرحا 5 گرم
عودالصلب 15 گرم
اسفنددانه 5 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
پوست هلیه زرد 15 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته برای 40 روز مصرف شود
نسخه :
اگر بیماران مبتلا به صرع مدت مدیدی از جوشانده 10 گرم اسطوخدوس در روز 5 گرم صبح و 5 گرم عصر استفاده نمایند صرع آنها کنترل خواهد شد.
نسخه :
دانه اسفند 2 گرم صبح و 2 گرم عصر نرم سائیده تا یکماه به صورت کفلمه میل نمایند.
نسخه :
وج 10 گرم 5 گرم صبح و 5 گرم عصر کوبیده در شیر حل نمایند و این دستور برای بیماران مبتلا به فلج هم مفید است (وج را اگیر ترکی یا قصب الزیره نیز گویند)

نسخه مؤثر دیگر

هلیله کابلی، ایارج فیقرا، غاریقون از همه برابر در عسل حل کرده 5/2 گرم صبح 5/2 گرم عصر این دستور داروئی خیلی مؤثر می باشد.

نسخه برای انفیه

مغز تخم قهوه نیم عدد، فلفل گرد نصف عدد سائیده برای یک مرتبه در بینی نفوخ نمایند یا تربد و گل بنفشه و بسباسه از هر کدام یک گرم نرم کوبیده روزانه در بینی بکشند.
نسخه :
هلیله زرد 15 گرم
هلیله کابلی 15 گرم
تربد 5 گرم
صبر 5 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
غاریقون 5 گرم
افتیمون 5 گرم
بسفایج 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
فلفل 5 گرم
مشگ ترامشیع 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری، این نسخه مفید برای صرع و مالیخولیا و مولیسک و امراض سوداوی و بلغمی است.
نسخه مؤثر دیگر که برای پاکسازی معده و دماغ از رسوبات اضافی و نیز زایل کننده امراضی که بر اثر ازدیاد بلغم و سودا پیدا می شود بیشتر مؤثر برای صرع و مالیخولیا و لکه های قهوه ای پوست و بیماری پیسی است.
فرمول:
از هر سه هلیله 15 گرم
آمله 5 گرم
سنا 5 گرم
تربد 5 گرم
بسفایج 5 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
مسطکی 20 گرم
افتیمون 20 گرم
مویز 20 گرم
کشمش 20 گرم
بادام شیرین 200 گرم
عسل نیم کیلو
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل حل نمایند روزی سه قاشق مرباخوری