فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد صرع بطور عموم

اسطوخدوس 30 گرم
عاقرقرها 5 گرم
سکبینج 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده 15 روز میل نمایند.

نسخه عمومی ضد صرع

زراوند 5 گرم
سیسیالیوس 10 گرم
عاقرقرحا 5 گرم
عودالصلب 15 گرم
اسفنددانه 5 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
پوست هلیه زرد 15 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته برای 40 روز مصرف شود
نسخه :
اگر بیماران مبتلا به صرع مدت مدیدی از جوشانده 10 گرم اسطوخدوس در روز 5 گرم صبح و 5 گرم عصر استفاده نمایند صرع آنها کنترل خواهد شد.
نسخه :
دانه اسفند 2 گرم صبح و 2 گرم عصر نرم سائیده تا یکماه به صورت کفلمه میل نمایند.
نسخه :
وج 10 گرم 5 گرم صبح و 5 گرم عصر کوبیده در شیر حل نمایند و این دستور برای بیماران مبتلا به فلج هم مفید است (وج را اگیر ترکی یا قصب الزیره نیز گویند)

نسخه مؤثر دیگر

هلیله کابلی، ایارج فیقرا، غاریقون از همه برابر در عسل حل کرده 5/2 گرم صبح 5/2 گرم عصر این دستور داروئی خیلی مؤثر می باشد.