فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

معجون ضد صرع بطور عموم

اسطوخدوس 15 گرم
گل رنگ 5 گرم
عودالصلیب 15 گرم
مربای پوست نارج 250 گرم
عودالصلیب 20 گرم
بسد 10 گرم
مروارید 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو گل قند حل کرده روزی سه قاشق

نسخه ضد صرع بطور عموم

اسطوخدوس 30 گرم
عاقرقرها 5 گرم
سکبینج 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده 15 روز میل نمایند.

نسخه عمومی ضد صرع

زراوند 5 گرم
سیسیالیوس 10 گرم
عاقرقرحا 5 گرم
عودالصلب 15 گرم
اسفنددانه 5 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
پوست هلیه زرد 15 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته برای 40 روز مصرف شود
نسخه :
اگر بیماران مبتلا به صرع مدت مدیدی از جوشانده 10 گرم اسطوخدوس در روز 5 گرم صبح و 5 گرم عصر استفاده نمایند صرع آنها کنترل خواهد شد.
نسخه :
دانه اسفند 2 گرم صبح و 2 گرم عصر نرم سائیده تا یکماه به صورت کفلمه میل نمایند.
نسخه :
وج 10 گرم 5 گرم صبح و 5 گرم عصر کوبیده در شیر حل نمایند و این دستور برای بیماران مبتلا به فلج هم مفید است (وج را اگیر ترکی یا قصب الزیره نیز گویند)