فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

صرع در سوداوی مزاج

پاکسازی سودا از بدن نمایند بعداً شربت افتیمون به مدت 7 روز سپس روزانه عرق گاوزبان به مدت 7 روز و بعد از آن عرق بیدمشگ و گلاب را در شربت قند حل کرده، تخم ریحان را کوبیده به آن اضافه نمایند روزی نصف استکان میل کند و ماءالجبن نیز تجویز کنند، عنبر یا صندل و گلاب بویند گلاب بر سر و روی پاشند. عرق بیمشگ یک لیوان - گلاب 2 استکان - شربت قند 2 استکان - تخم ریحان نرم کوبیده 15 گرم این مقدار برای سه روز در سه نوبت مصرف شود)

صرع در دموی مزاجها

خون گیری و فصد یا حجامت لازم است شربت لیمو شربت سکنجبین و آب انار و زرشگ دهند صندل و گلاب بویند.

صرع با شرکت معدی (صرع در اثر ناراحتیهای معده ای)

درمان :
پاکسازی معده از خلط غالب دادن فیقرا اگر بلغم غالب باشد سکنجبین، آب ترب، آب شبت با هم آمیخته نوشند در سوداوی مزاجها که با شرکت معده توأم باشد مغز ترب را خالی کرده از خربق پر کرده سکنجبین عسلی اضافه نموده سپس ترب را میل نمایند یا سکنجبین را با آب لوبیا نوشند و برای صفرا آب تخم شبت آب تخم خربزه، آب تخم خیار با قدری نمک و سکنجبین آمیخته میل نمایند. و کمک دهند تا بیمار استفراغ نماید پس از تنقیه و پاکسازی معده در بلغمی مزاجها گل قند و مصطکی را آمیخته به کار برند تریاق اربعه(18) و جوشانده های گرم دهند در سوداوی پس از تنقیه، صندل و گلاب در ناحیه معده ضماد کنند گل قند دهند گوشت بره، گوشت جوجه، سوپ ماش مقشر و اسفناج و بادام خورند در صفراوی طباشیر، گشنیز خشگ را با رب به آمیخته دهند برگ خرفه، برگ کاهو، برگ بید را در سرکه ریخته ضماد نمایند.