فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

صرع در بلغمی مزاج

درمان :
چند روز انیسون و بادیان از هر کدام 5 گرم، بادرنجویه 10 گرم انجیر 5 دانه همه را جوشانده در گل قند حل کرده بدهند و هلیله زرد 25 گرم، هلیله کابلی، اسطوخدوس از هر یک 15 گرم، بسفایج، ایریسا، هر یک 10 گرم گل سرخ، بنفشه، افتیمون، بادیان، تربد، هر یک 5 گرم پوشانده سپس شیر خشت 50 گرم، شیره کش کرده به آنها بیفزایند و به تدریج میل کنند: گل قند عسلی خورند (یعنی گل سرخ 25 گرم، عسل 200 گرم، گلاب نصف لیوان که پس از نرم کوبیدن گل سرخ را ممزوج کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند) معجون سیسالیوس در اینجا هم نافع است.

صرع در سوداوی مزاج

پاکسازی سودا از بدن نمایند بعداً شربت افتیمون به مدت 7 روز سپس روزانه عرق گاوزبان به مدت 7 روز و بعد از آن عرق بیدمشگ و گلاب را در شربت قند حل کرده، تخم ریحان را کوبیده به آن اضافه نمایند روزی نصف استکان میل کند و ماءالجبن نیز تجویز کنند، عنبر یا صندل و گلاب بویند گلاب بر سر و روی پاشند. عرق بیمشگ یک لیوان - گلاب 2 استکان - شربت قند 2 استکان - تخم ریحان نرم کوبیده 15 گرم این مقدار برای سه روز در سه نوبت مصرف شود)

صرع در دموی مزاجها

خون گیری و فصد یا حجامت لازم است شربت لیمو شربت سکنجبین و آب انار و زرشگ دهند صندل و گلاب بویند.