فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

صرع

این بیماری که به علل مختلفی مانند ضربه و فشارهای وارده به مغز و سایر آثار دیگری از قبیل تومورها و ناراحتیهای انتقالی اندامها و غیره به وجود می آید، دو نوع مهم آن جلب توجه می نماید 1 - صرع نوزادان 2 - صرع بزرگسالان به نام صرع بزرگ که هر دو دارای اهمیت مخصوص به خود می باشد و بحث علمی آن بیش از این در اینجا مقدور نیست.
بطور کلی پرهیز در این بیماری مورد توجه کامل می باشد زیرا ناپرهیزی خود باعث تجدید حملات صرعی و تشدید آنها می گردد از جمله:
چیزهای ترش، لبنیات، میوه های تر، ماهی، مرغابی، کرفس و غذاهای چرب و غلیظ و گوشت حیوانات بزرگ مثل گاو، شتر و کلم قمری، ترب، سیر، پیاز، باقلا، عدس، فلفل، خردل، تره، کاهو گشنیز را نبایستی مصرف نمود و بی خوابی مفرط و خواب روز در حال پری شکم و خشم و غضب و غم و اندوه و آواز بلند و برق و رعد و اسب سواری یا موتور سواری و همچنین نشستن در ماشینی که شیشه هایش پائین باشد که مصروع بتواند از آن به خارج نگاه کند و همه و همه زیان آور است.
سرمای شدید، گرمای شدید، نشستن در مسیر باد، و رفتن بر بلندیها و دیدن اشیاء سریع الحرکت و مشاهده اشیاء خیلی براق و گردان روشنائی زیاد و بوی گوگرد، قطران، قیز و نیز دیدن آبهای روان، دیدن آتش شدید، نشستن در مهتاب، بوئیدن چیزهای بدبو، خوردن زیتون، نیز باعث عود حملات صرعی می شود. این بیماران بایستی پس از 3 ساعت از صرف غذا به خواب روند و استراحت کنند، بوئیدن پودینه، دارچین، زیره و انیسون به طور مرتب و همچنین پاشیدن داروهای فوق روی غذای روزانه مصرع بسیار مؤثر می باشد.
نسخه :
پودینه 15 گرم
دارچین 5 گرم
زیره کرمانی 10 گرم
همه از نرم کوبیده کمی از آن روی غذای روزانه بیمار بپاشند.
نسخه :
این معجون که به نام معجون سیسالیوس نامیده می شود، بهترین دارو برای صرع است.
سیالیوس 20 گرم
عاقرقرحا 10 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
غاریقون 5 گرم
قردمانا زیره سیاه 10 گرم
صمغ انجدان 10 گرم
زراوندمدحرج 10 گرم
پیاز عنصل 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عدس حل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری مصرف نمایند.
خربق در این مرض نافع است مصروع باید از اشیاء خیلی شیرین و خیلی ترش و لبنیات و میوه های تازه، مرغابی، کرفس و غذاهای چرب و غلیظ و گوشت جانوران بزرگ مثل شتر و گاو و گوشت بز و کلم و شلغم و ترب و سیر، پیاز، باقلا، عدس، فلفل، خردل، کاهو، گشنیز، تره، و چیزهای سرد و حمام زیاد و بی خوابی مفرط و خواب روز و خواب بعد از پرخوری و نیز بایستی از خشم و غضب، غم و اندوه و آواز بلند، رعد و برق و از سواری بر وسایل تندرو که زمین را در زیر پای خود ببیند مثل نشستن در اتومبیل و نگاه کردن به خارج جاده و زیاد خواندن کتاب و روزنامه و کثرت جماع و سرمای سرد و گرمای گرم و نشستن در محل وزش و قرار گرفتن بر بلندیها مثلاً پشت بام، بالای کوه و تپه و نگاه کردن بر اشیاء خیلی براق و گردان و روشن و بوی گوگرد و قیر و قطران و دیدن آب روان و آتش و نشستن در مهتاب و دود اشیاء بدبو و خوردن پنیر و زیتون زیاد خوردن ماهی و جگر نیز بپرهیزند، این مبحث که با تغییرات کمی تکرار شد اهمیت پرهیز را می سازند.
از جوشانده عودالصلیب یا چوب حیات به جای آب نوشند و بعد از خوردن غذا بلافاصله نخوابند.

صرع در بلغمی مزاج

درمان :
چند روز انیسون و بادیان از هر کدام 5 گرم، بادرنجویه 10 گرم انجیر 5 دانه همه را جوشانده در گل قند حل کرده بدهند و هلیله زرد 25 گرم، هلیله کابلی، اسطوخدوس از هر یک 15 گرم، بسفایج، ایریسا، هر یک 10 گرم گل سرخ، بنفشه، افتیمون، بادیان، تربد، هر یک 5 گرم پوشانده سپس شیر خشت 50 گرم، شیره کش کرده به آنها بیفزایند و به تدریج میل کنند: گل قند عسلی خورند (یعنی گل سرخ 25 گرم، عسل 200 گرم، گلاب نصف لیوان که پس از نرم کوبیدن گل سرخ را ممزوج کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند) معجون سیسالیوس در اینجا هم نافع است.

صرع در سوداوی مزاج

پاکسازی سودا از بدن نمایند بعداً شربت افتیمون به مدت 7 روز سپس روزانه عرق گاوزبان به مدت 7 روز و بعد از آن عرق بیدمشگ و گلاب را در شربت قند حل کرده، تخم ریحان را کوبیده به آن اضافه نمایند روزی نصف استکان میل کند و ماءالجبن نیز تجویز کنند، عنبر یا صندل و گلاب بویند گلاب بر سر و روی پاشند. عرق بیمشگ یک لیوان - گلاب 2 استکان - شربت قند 2 استکان - تخم ریحان نرم کوبیده 15 گرم این مقدار برای سه روز در سه نوبت مصرف شود)