فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کابوس با مزاج بلغمی

کندی حواس، کسالت و بیحالی، کثرت آب دهان و بینی، سستی بدن، دیدن آب و چیزهای نمناک و تر و سبز در خواب.
درمان :
ایارج فیقرا را با گل قند توأم کرده روزی 50 گرم میل نموده و از غذاهای گرم و خشک استفاده نمایند.

کابوس با مزاج سوداوی

علائمی چون بیخوابی، خیالات واهی و دیدن تاریکی و اشیاء سیاه در خواب
درمان :
از بین بردن خلط غالب و دادن شربت افتیمون و استفاده از غذاهای گرم و تر. دانشمندان گیاه درمانی که صفرا به علت رقت و لطافت خود باعث کابوس نمیشود.
اگر کابوس به علت غذاهای گازدار و نفاخ باشد بیمار خود را در هواپران و اشیاء هوائی می بیند.
درمان :
خوردن قهوه و چای و دادن غذاها و داروهای ضد نفخ در تسکین این بیماری مؤثر می باشد از حبوبات و سبزیجات پرهیز نمائید و از جوشانده بادرنجویه در شب استفاده نمائید (5 گرم در 2 نوبت)

صرع

این بیماری که به علل مختلفی مانند ضربه و فشارهای وارده به مغز و سایر آثار دیگری از قبیل تومورها و ناراحتیهای انتقالی اندامها و غیره به وجود می آید، دو نوع مهم آن جلب توجه می نماید 1 - صرع نوزادان 2 - صرع بزرگسالان به نام صرع بزرگ که هر دو دارای اهمیت مخصوص به خود می باشد و بحث علمی آن بیش از این در اینجا مقدور نیست.
بطور کلی پرهیز در این بیماری مورد توجه کامل می باشد زیرا ناپرهیزی خود باعث تجدید حملات صرعی و تشدید آنها می گردد از جمله:
چیزهای ترش، لبنیات، میوه های تر، ماهی، مرغابی، کرفس و غذاهای چرب و غلیظ و گوشت حیوانات بزرگ مثل گاو، شتر و کلم قمری، ترب، سیر، پیاز، باقلا، عدس، فلفل، خردل، تره، کاهو گشنیز را نبایستی مصرف نمود و بی خوابی مفرط و خواب روز در حال پری شکم و خشم و غضب و غم و اندوه و آواز بلند و برق و رعد و اسب سواری یا موتور سواری و همچنین نشستن در ماشینی که شیشه هایش پائین باشد که مصروع بتواند از آن به خارج نگاه کند و همه و همه زیان آور است.
سرمای شدید، گرمای شدید، نشستن در مسیر باد، و رفتن بر بلندیها و دیدن اشیاء سریع الحرکت و مشاهده اشیاء خیلی براق و گردان روشنائی زیاد و بوی گوگرد، قطران، قیز و نیز دیدن آبهای روان، دیدن آتش شدید، نشستن در مهتاب، بوئیدن چیزهای بدبو، خوردن زیتون، نیز باعث عود حملات صرعی می شود. این بیماران بایستی پس از 3 ساعت از صرف غذا به خواب روند و استراحت کنند، بوئیدن پودینه، دارچین، زیره و انیسون به طور مرتب و همچنین پاشیدن داروهای فوق روی غذای روزانه مصرع بسیار مؤثر می باشد.
نسخه :
پودینه 15 گرم
دارچین 5 گرم
زیره کرمانی 10 گرم
همه از نرم کوبیده کمی از آن روی غذای روزانه بیمار بپاشند.
نسخه :
این معجون که به نام معجون سیسالیوس نامیده می شود، بهترین دارو برای صرع است.
سیالیوس 20 گرم
عاقرقرحا 10 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
غاریقون 5 گرم
قردمانا زیره سیاه 10 گرم
صمغ انجدان 10 گرم
زراوندمدحرج 10 گرم
پیاز عنصل 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عدس حل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری مصرف نمایند.
خربق در این مرض نافع است مصروع باید از اشیاء خیلی شیرین و خیلی ترش و لبنیات و میوه های تازه، مرغابی، کرفس و غذاهای چرب و غلیظ و گوشت جانوران بزرگ مثل شتر و گاو و گوشت بز و کلم و شلغم و ترب و سیر، پیاز، باقلا، عدس، فلفل، خردل، کاهو، گشنیز، تره، و چیزهای سرد و حمام زیاد و بی خوابی مفرط و خواب روز و خواب بعد از پرخوری و نیز بایستی از خشم و غضب، غم و اندوه و آواز بلند، رعد و برق و از سواری بر وسایل تندرو که زمین را در زیر پای خود ببیند مثل نشستن در اتومبیل و نگاه کردن به خارج جاده و زیاد خواندن کتاب و روزنامه و کثرت جماع و سرمای سرد و گرمای گرم و نشستن در محل وزش و قرار گرفتن بر بلندیها مثلاً پشت بام، بالای کوه و تپه و نگاه کردن بر اشیاء خیلی براق و گردان و روشن و بوی گوگرد و قیر و قطران و دیدن آب روان و آتش و نشستن در مهتاب و دود اشیاء بدبو و خوردن پنیر و زیتون زیاد خوردن ماهی و جگر نیز بپرهیزند، این مبحث که با تغییرات کمی تکرار شد اهمیت پرهیز را می سازند.
از جوشانده عودالصلیب یا چوب حیات به جای آب نوشند و بعد از خوردن غذا بلافاصله نخوابند.