فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

عشق

عشق مانند عشقه یالبلاب است که بدور درختی که پیچید آن را خشک می کند لذا می گویند که عاشق مانند درخت مزبور خشگ و لاغر می شود. این حالت وضع بیشتر در حالات دموی و سوداوی به وجود می آید و چون مزمن شود مثل بیماری مالیخولیا تظاهر می نماید و بیمار مدام سر به زیر و غمگین است و هرچه بشنود یا ببیند فراموش می کند. کثرت تحرک بیخوابی، لاغری و نگاه عمیق و دوست داشتنی دارد تنفر از مردم و تمایل به تنهائی دارد، تبسم، اشاره با چشم و گاهی آه کشیدن مخصوصاً موقعی که نشانه ای از محبوب می بیند یا می شنود نامنظم و تند شدن نبض مخصوصاً موقعی که نام او را می شنود، اگر سخن از وصل در میان باشد نشاط و شادی و وجد و اگر کلام از جدائی و فصل پیش آید حزن و اندوه نامنظم شدن نبض.
درمان :
درمان آنچه در مالیخولیا گذشت چه از غذا و چه از نظر داروئی در اینجا مؤثر است.
علاوه بر آنچه که گذشت از سخن خوش، اصوات پسندیده، حکایات شیرین و احادیث دلپسند و آنچه متناسب طبع او باشد، باید مهیا و بر قرار شود و از معشوق طوری بد جلوه دهند که شک نکند و اگر مجرد است ازدواج کند، او را بکار نگه دارند و مرتب با او کار و مشغولیات داشته باشند.
شربت سیب، شربت به، شربت صندل، عرق کاسنی، عرق بیدمشگ، عرق گاوزبان تجویز نمایند. گلاب را در شکر حل کرده تخم ریحان 10 گرم کوبیده به آن اضافه نموده در آب اسپر زه ریخته به تدریج بدهند بیمار را بایستی به کارهای بزرگ، گردش و سفر مشغول دارند، روغن کدو بنفشه، نیلوفر به اطراف بدن و سر او بمالند بهترین دارو شربت بادرنجویه است (ده گرم بادرنجویه برای یک روز)
خوردن دانه اسپند. زایل کننده عشق است 5 گرم در سه نوبت.
نسخه :
افتیمون 5 گرم
غاری قون 5 گرم
بسفایج 5 گرم
هندوانه ابوجعل 5 گرم
قرنفل 5 گرم
همه را نرم کوبیده با گلاب خمیر کرده قرص به اندازه نخود تهیه نموده روزی شش قرص.

کابوس

مبتلایان به این بیماری شب هنگام خیال می کنند که چیزی سنگین روی بدن آنها نشسته است و می خواهد آنها را خفه کند و هر چه بخواهند فریاد بکشند قادر نیستند تا یک دفعه بیدار شده راحت می شوند این بیماری دارای علل مختلفی است از آن جمله زیادی فشار خون با علائمی چون سرخی صورت و چشمها و بدن و دیدن اشیاء سرخ در خواب و پرخوری زیاد در شب.
درمان :
درمان را با خون گیری و دادن تمرهندی و آلوچه ورقانی و زرشگ و عناب می توان شروع کرد، سکنجبین، آب انار ترش، آب غوره و یا شربت آن را میل نمایند، گلاب بر سر بمالند و از مقدار غذای روزانه بکاهند.

کابوس با مزاج بلغمی

کندی حواس، کسالت و بیحالی، کثرت آب دهان و بینی، سستی بدن، دیدن آب و چیزهای نمناک و تر و سبز در خواب.
درمان :
ایارج فیقرا را با گل قند توأم کرده روزی 50 گرم میل نموده و از غذاهای گرم و خشک استفاده نمایند.