فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مانیا با حالت صفراوی شدید

کثرت اضطراب، سرعت، شرارت، و سرعت زوال عقلی یعنی زود عصبانی می شوند و زود هم فرو می نشینند، درهمی کلمات، و زایل شدن عقل، و کثرت کلام بیهوده از علائم این مرض است.
درمان :
بر حسب علت مرض درمان را بایستی شروع کرد و بایستی ماءالشعیر (آب جو اسلامی) و محرکات قلب و بدن تجویز شود در صورت یبوست مزاج آب تمرهندی آب آلو و شربت نیلوفر به کار می برند.
نسخه :
سنا 5 گرم
اسطوخدوس 30 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل سرخ 10 گرم
تاجریزی 5 گرم
افتیمون 5 گرم
تمرهندی 25 گرم
مویز 50 گرم
غیر از مویز همه را نیم کوب کرده 15 قسمت نموده مویزها را نیز به آنها تقسیم کرده جوشانده یک لیوان صبح و یکی عصر میل نمایند.
اگر بهر جوشانده 15 گرم ترنجبین شیره کش شده اضافه کنند بهتر است.

حمق

یعنی نقصان یا ابطال فکری و از بین رفتن افکار.
درمان :
شربت اسطوخدوس، شربت افتیمون، و مقویات مغز مفید است.

عشق

عشق مانند عشقه یالبلاب است که بدور درختی که پیچید آن را خشک می کند لذا می گویند که عاشق مانند درخت مزبور خشگ و لاغر می شود. این حالت وضع بیشتر در حالات دموی و سوداوی به وجود می آید و چون مزمن شود مثل بیماری مالیخولیا تظاهر می نماید و بیمار مدام سر به زیر و غمگین است و هرچه بشنود یا ببیند فراموش می کند. کثرت تحرک بیخوابی، لاغری و نگاه عمیق و دوست داشتنی دارد تنفر از مردم و تمایل به تنهائی دارد، تبسم، اشاره با چشم و گاهی آه کشیدن مخصوصاً موقعی که نشانه ای از محبوب می بیند یا می شنود نامنظم و تند شدن نبض مخصوصاً موقعی که نام او را می شنود، اگر سخن از وصل در میان باشد نشاط و شادی و وجد و اگر کلام از جدائی و فصل پیش آید حزن و اندوه نامنظم شدن نبض.
درمان :
درمان آنچه در مالیخولیا گذشت چه از غذا و چه از نظر داروئی در اینجا مؤثر است.
علاوه بر آنچه که گذشت از سخن خوش، اصوات پسندیده، حکایات شیرین و احادیث دلپسند و آنچه متناسب طبع او باشد، باید مهیا و بر قرار شود و از معشوق طوری بد جلوه دهند که شک نکند و اگر مجرد است ازدواج کند، او را بکار نگه دارند و مرتب با او کار و مشغولیات داشته باشند.
شربت سیب، شربت به، شربت صندل، عرق کاسنی، عرق بیدمشگ، عرق گاوزبان تجویز نمایند. گلاب را در شکر حل کرده تخم ریحان 10 گرم کوبیده به آن اضافه نموده در آب اسپر زه ریخته به تدریج بدهند بیمار را بایستی به کارهای بزرگ، گردش و سفر مشغول دارند، روغن کدو بنفشه، نیلوفر به اطراف بدن و سر او بمالند بهترین دارو شربت بادرنجویه است (ده گرم بادرنجویه برای یک روز)
خوردن دانه اسپند. زایل کننده عشق است 5 گرم در سه نوبت.
نسخه :
افتیمون 5 گرم
غاری قون 5 گرم
بسفایج 5 گرم
هندوانه ابوجعل 5 گرم
قرنفل 5 گرم
همه را نرم کوبیده با گلاب خمیر کرده قرص به اندازه نخود تهیه نموده روزی شش قرص.