فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مانیا با حالت سوداوی شدید

پوست لاغر و چسبیده به بدن و پوست تیره رنگ و گرفته و اکثر با حالت خاموشی و ساکت، اما اگر شروع به سخن کند به زودی دست بردار نیست و مرتباً تکرار می کند و اگر عصبانی شد دیرتر فرو می نشیند گاهی به قصد خودکشی کاری را انجام می دهد.

مانیا با حالت صفراوی شدید

کثرت اضطراب، سرعت، شرارت، و سرعت زوال عقلی یعنی زود عصبانی می شوند و زود هم فرو می نشینند، درهمی کلمات، و زایل شدن عقل، و کثرت کلام بیهوده از علائم این مرض است.
درمان :
بر حسب علت مرض درمان را بایستی شروع کرد و بایستی ماءالشعیر (آب جو اسلامی) و محرکات قلب و بدن تجویز شود در صورت یبوست مزاج آب تمرهندی آب آلو و شربت نیلوفر به کار می برند.
نسخه :
سنا 5 گرم
اسطوخدوس 30 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل سرخ 10 گرم
تاجریزی 5 گرم
افتیمون 5 گرم
تمرهندی 25 گرم
مویز 50 گرم
غیر از مویز همه را نیم کوب کرده 15 قسمت نموده مویزها را نیز به آنها تقسیم کرده جوشانده یک لیوان صبح و یکی عصر میل نمایند.
اگر بهر جوشانده 15 گرم ترنجبین شیره کش شده اضافه کنند بهتر است.

حمق

یعنی نقصان یا ابطال فکری و از بین رفتن افکار.
درمان :
شربت اسطوخدوس، شربت افتیمون، و مقویات مغز مفید است.