فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر (این نسخه علاوه بر مالیخولیا برای اعصاب و تب مؤثر است)

گل گاوزبان 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
ابریشم مقرض 10 گرم
بهمن سفید 20 گرم
صندل سفید 5 گرم
تخم بالنگو 15 گرم
فرنجمشگ 15 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه (این نسخه علاوه بر مالیخولیا برای وسواس خفقان و ضعف قلب نیز مفید است)

آب سیب 250 گرم
آب به 250 گرم
آب امرود 200 گرم
عرق بیدمشک 250 گرم
گلاب 250 گرم
عرق گاوزبان 250 گرم
عرق صندل 250 گرم
نبات نیم کیلو
همه را جوشانیده تا به قوام آید روزی سه قاشق مرباخوری

جنون مانیا

این بیماری را جنون سبعی یا جنون درندگان گویند، صاحب این بیماری هر چه را ببیند می شکند، می زند، پاره می کند، و مرتباً می خواهد به اطرافیان حمله ور شود این بیماری بیشتر در اثر حالات سوداوی و صفراوی زیاد دیده می شود.