فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای انواع مالیخولیا

هلیله سیاه 15 گرم
هلیله کابلی 15 گرم
پوست هلیه زرد 10 گرم
آمله مقشر 10 گرم
ابریشم مقرض 10 گرم
شاه تره 5 گرم
گاوزبان 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
بسفایج 10 گرم
مصطکی 30 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
همه را نرم کوبیده، سه برابر همه داروها عسل اضافه کرده، روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه دیگر (این نسخه علاوه بر مالیخولیا برای اعصاب و تب مؤثر است)

گل گاوزبان 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
ابریشم مقرض 10 گرم
بهمن سفید 20 گرم
صندل سفید 5 گرم
تخم بالنگو 15 گرم
فرنجمشگ 15 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه (این نسخه علاوه بر مالیخولیا برای وسواس خفقان و ضعف قلب نیز مفید است)

آب سیب 250 گرم
آب به 250 گرم
آب امرود 200 گرم
عرق بیدمشک 250 گرم
گلاب 250 گرم
عرق گاوزبان 250 گرم
عرق صندل 250 گرم
نبات نیم کیلو
همه را جوشانیده تا به قوام آید روزی سه قاشق مرباخوری