فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مالیخولیا با مبداء کامل سوداوی

علائم :
این بیماری در مزاج سوداوی حالت سخت بیماری را ظاهر می سازد از قبیل وهم، فزع گریه زاری شدید، خیالات بد، حب وحدت (یکی را شدیداً دوست داشتن) ضعف تن.
درمان :
دادن کمپوت سیب، کمپوت به، عرق بیدمشگ، عرق گاوزبان، عرق صندل.
اقتیمون 5/2 گرم افسنطین 5/2 گرم دم کرده با عسل این مقدار برای یک روز کافی است بایستی تا بهبودی بیماری ادامه داده شود.
نسخه :
گل گاوزبان 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
تخم بالنگو 5 گرم
نرم کوبیده در 200 گرم گل قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری پس از تمام شدن این دارو، می توان از ایارج فیقرا و افتیمون روزانه استفاده نمود، باید غذاهای گرم به بیمار داده نشود بهتر است از غذاهای خنک استفاده شود.

مالیخولیا در مزاج گرم (از درمان زیر استفاده شود)

گل سرخ 10 گرم
صندل سفید 5 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم خرفه 15 گرم
ریوند چینی 5 گرم
بادرنجویه 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
گاوزبان 10 گرم
عود 5 گرم
گشنیز 5 گرم
قرنفل 5 گرم
نرم کوبیده در شربت سیب حل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری.

مالیخولیا در مزاجهای سرد

علائم :
اگر با تندی نبض، گرمی بدن همراه نباشد از داروی زیر استفاده می شود.
کهربا 10 گرم
بسد 10 گرم
مروارید 10 گرم
ابریشم 10 گرم
زرنباد 10 گرم
دورنج 10 گرم
بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
سنبل 5 گرم
قرنقل 5 گرم
سازج 5 گرم
جند بیدستر 5 گرم
زنجبیل 10 گرم
دارفلفل 5 گرم
همه را نرم کوبیده، سه برابر وزن همه آنها عسل اضافه کرده روزی سه قاشق مرباخوری، دارای فوق را پس از آماده کردن مدتی نگهداشته بعداً مصرف نمایند تا خوب حل شود.
داروی فوق برای خفقان، تقویت قلب، باز کردن رنگ رخسار و بر طرف کردن حالات صرعی، فلج و لغوه و تبهای نامنظم بکار برده می شود.
نسخه :
افتیمون 5 گرم
سنا 15 گرم
هلیله کابلی 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
بسفایج 10 گرم
بادیان 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
عناب 20 دانه
آلوچه برقانی 40 دانه
سه پستان 20 دانه
پس از مخلوط کردن روزی 10 گرم جوشانده در دو نوبت بدهند.