فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

گاو زبان 15 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
ابریشم مقرض 5 گرم
بهمن سفید 5 گرم
صندل سفید 20 گرم
تخم بالنگو 10 گرم
تخم فرنجمشگ 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل روزی سه قاشق مرباخوری

مالیخولیا با مبداء کامل سوداوی

علائم :
این بیماری در مزاج سوداوی حالت سخت بیماری را ظاهر می سازد از قبیل وهم، فزع گریه زاری شدید، خیالات بد، حب وحدت (یکی را شدیداً دوست داشتن) ضعف تن.
درمان :
دادن کمپوت سیب، کمپوت به، عرق بیدمشگ، عرق گاوزبان، عرق صندل.
اقتیمون 5/2 گرم افسنطین 5/2 گرم دم کرده با عسل این مقدار برای یک روز کافی است بایستی تا بهبودی بیماری ادامه داده شود.
نسخه :
گل گاوزبان 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
تخم بالنگو 5 گرم
نرم کوبیده در 200 گرم گل قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری پس از تمام شدن این دارو، می توان از ایارج فیقرا و افتیمون روزانه استفاده نمود، باید غذاهای گرم به بیمار داده نشود بهتر است از غذاهای خنک استفاده شود.

مالیخولیا در مزاج گرم (از درمان زیر استفاده شود)

گل سرخ 10 گرم
صندل سفید 5 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم خرفه 15 گرم
ریوند چینی 5 گرم
بادرنجویه 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
گاوزبان 10 گرم
عود 5 گرم
گشنیز 5 گرم
قرنفل 5 گرم
نرم کوبیده در شربت سیب حل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری.