فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه موثر دیگر

سنا 2 گرم
گل سرخ 10 گرم
افتیمون 5 گرم
پوست هلیله زرد 3 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
بسفایج 5 گرم
بادیان 10 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
شاه تره 5 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
بادرنجویه 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
سه پستان 30 دانه
مویز 40 دانه
همه را پاک کرده، غیر از مویز بقیه را نیم کوب نموده روزی 20 گرم از این مخلوط را جوشانده صبح ناشتا و عصر میل نمایند.

مالیخولیا با مبداء سوداوی و صفراوی

نسخه :
هلیله کابلی 10 گرم
هلیه سیاه 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
ابریشم مقرض 10 گرم
شاه تره 5 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
بسفایج 10 گرم
مصطکی 20 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل روزی سه قاشق مرباخوری این دستور مقوی قلب و جسم و مقوی اعصاب است.
شربت بنفشه، شربت نیلوفر، تمرهندی، آلوچه برقانی، ترنجبین و شیرخشت نیز مفید است.

نسخه دیگر

گاو زبان 15 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
ابریشم مقرض 5 گرم
بهمن سفید 5 گرم
صندل سفید 20 گرم
تخم بالنگو 10 گرم
تخم فرنجمشگ 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل روزی سه قاشق مرباخوری