فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

فرمول اطریفل صغیر

هلیله کابلی 15 گرم
هلیله سیاه 15 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
آمله مقشر 15 گرم
همه را نرم کوبیده خوب بسایند در 250 گرم عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری.
اگر بیمار ضعیف باشد، افتیمون و هلیله سیاه از هر کدام 5 گرم انتخاب کرده در 100 گرم شکر کوبیده دو روز این مقدار را بدهند.

نسخه زیر خیلی موثر و مفید است

افتیمون 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
بادیان 10 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
بادرنجویه 20 گرم
پس از نیم کوب کردن 7 قسمت نموده صبح و عصر پس از جوشاندن میل نمایند.

نسخه موثر دیگر

سنا 2 گرم
گل سرخ 10 گرم
افتیمون 5 گرم
پوست هلیله زرد 3 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
بسفایج 5 گرم
بادیان 10 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
شاه تره 5 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
بادرنجویه 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
سه پستان 30 دانه
مویز 40 دانه
همه را پاک کرده، غیر از مویز بقیه را نیم کوب نموده روزی 20 گرم از این مخلوط را جوشانده صبح ناشتا و عصر میل نمایند.