فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه 3

گل خطمی 50 گرم
بابونه شیرازی 50 گرم
گل زوفا 50 گرم
در 10 روز جوشانده آب آنرا پاشویه نمایند.

نسخه 4

سداب 30 گرم
مغز ناخنک 30 گرم
بابونه شیرازی 10 گرم
گل بنفشه 30 گرم
همه را نیم کوب کرده ده قسمت نموده هر قسمت را در 2 لیوان آب جوشانده صاف کرده با گلاب سر را ماساژ دهند.

نسخه 5

جوز هندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
پودینه 10 گرم
مرزنجوش 10 گرم
همه را نرم سائیده در یک کیسه نازک ریخته مرتباً جلوی بینی گرفته بو کنند بایستی کیسه از پارچه نازکی باشد که داروها از آن به صورت گرد و غبار خارج شوند. بسیاری از بیمارانی که ناراحتی روحی داشته و رنج می برده اند از این دستور بهبودی یافته اند و این دستورات در بیشتر بیماریهای روانی مؤثر بوده است.