فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه 1

آلوچه خشگه نیم کیلو
عناب 50 گرم
سه پستان 15 گرم
ترنجبین 100 گرم
شیرخشت 15 گرم
همه را جوشانده و صاف کرده، سپس ترنجبین و شیرخشت را شیره کش کرده به آنها اضافه نمیایند روزی سه نصف استکان میل نمایند.

نسخه 2

پوست هلیله زرد 10 گرم
ریشه شیرین بیان 50 گرم
عناب 20 گرم
سه پستان 15 گرم
آلوچه خشکه 200 گرم
تمرهندی نصف بسته
مرزنجوش 20 گرم
بادرنجویه 25 گرم
همه را نیم کوب کرده 15 قسمت نموده هر قسمت را شب در لیوان آب جوش خیسانده صبح پس از جوشاندن دو مرتبه میل کنند (صبح و عصر)

نسخه 3

گل خطمی 50 گرم
بابونه شیرازی 50 گرم
گل زوفا 50 گرم
در 10 روز جوشانده آب آنرا پاشویه نمایند.