فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

تخم کاوشه 20 گرم
افتیمون 5 گرم
سنا 5 گرم
غاریقون 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری
آب کرفس، مرزنجوش، غازیاقی یا پنجه غاز، قرنفل و جوز هندی را جوشانده آب آن را بر پیشانی و شقیقه بمالند.
مالیدن روغن انیسون مفید است.
میخک 5 گرم
کبابه چینی 10 گرم
هل قرابی 5 گرم
دارچین 5 گرم
مصطکی 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
نرم سائیده با 250 گرم عسل روزی سه قاشق مرباخوری

اختلال در فکر

گاهی آدمی دچار ضعف فکر شده نمی تواند درباره چیزی فکر کند و قدرت تفکر درباره اشیا را از دست می دهد این بیشتر در اثر اختلال در مرکز حافظه به علت جمع شدن مواد غیر طبیعی یا تغییر مزاج آن محل به علت جذب نامطلوب یا به علل فشار و یا هر عامل دیگری که بتواند روح نفسانی را مشوش گرداند به وجود می آید.
مثلاً: اگر غلبه بر رطوبت بدن باشد سنگینی در وسط سر حس می شود که با اختلال فکر توأم است.
درمان :
بر حسب علت پیش آمده درمان را باید شروع کرد تا تعادل بدن برقرار شده بیمار بهبود یابد داروهای مرخی شل کننده را بر وسط سر ضماد کردن مفید است.
نسخه :
فلفل گرد 5 گرم
وج 5 گرم
دراچین 5 گرم
قرفه 5 گرم
سنبل 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
جوز هندی 5 گرم
زعفران 2 گرم
همه را نرم سائیده در 250 گرم عسل، روزی سه قاشق مرباخوری.

اختلال در تخیلات

در این بیماری ضعف یا نقض یا بطلان در قوه تخلیه به وجود می آید. عمل تخیلات بدین طریق است که ادراک و حس مشترکی که در صورهای مختلف به دست آمده است، اگر چه از نظر غائب باشد بتواند به خاطر آورد و در انبار تخیلات تجسم نماید، آثار ضعف تخیلات بدینگونه است که بیمار خواب کمتر می بیند و اگر هم به بیند کمتر به خاطرش سپرده می شود اما بطلان و زایل شدن یا از دست دادن تخیلات آن است که خواب اصلاً نمی بیند و اگر هم دیده شود هیچگونه خاطره ای از آن باقی نخواهد ماند اینگونه افراد تا کسی را می بینند می شناسند پس از اینکه آن شخص از دیدگانشان پنهان شد دیگر نمی توانند او را به خاطر آورند: یا مثلاً چه کاری را انجام داده اند و فراموش می کنند که چه کرده اند.
درمان :
آنچه در اختلال فکر کردن گذشت در اینجا مفید است.
نوع دیگر اختلال در تخیلات چنین است که آنچه وجود ندارد در خاطر می آورد مثلاً فکر می کند که یک آدم دو سر یا یک اسب که نصف آن آدم و نصف دیگرش اسب است می بیند و یا خیال می کند آدمی برومند است و یا سر شیری در صندوق خانه اش پنهان است یا میخ در غذاهایش ریخته اند و امثال اینها.
این حالت بیشتر در مزاجهای صفراوی و یا مزاجهای گرم شدید پدید می آید.
درمان :
شربت بنفشه، شربت نیلوفر، عرق بید، و یا گلاب را با آب سرد مخلوط کرده روزانه سه قاشق غذاخوری میل نمایند و پنج نسخه زیرا هم زمان بایستی شروع نمایند و به ترتیب با هم به کار برند.