فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد فراموشی

جوز هندی 5 گرم
میخک 5 گرم
دارچین 5 گرم
مصطکی 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
صبر زرد 3 گرم
عصاره شیرین بیان 65 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری، این نسخه برای مبتلایان به صرع و مزاجهای خنک نافع است و برای شب شاشی بچه ها و لکنت زبان نیز مفید است.

نسخه دیگر

تخم کاوشه 20 گرم
افتیمون 5 گرم
سنا 5 گرم
غاریقون 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری
آب کرفس، مرزنجوش، غازیاقی یا پنجه غاز، قرنفل و جوز هندی را جوشانده آب آن را بر پیشانی و شقیقه بمالند.
مالیدن روغن انیسون مفید است.
میخک 5 گرم
کبابه چینی 10 گرم
هل قرابی 5 گرم
دارچین 5 گرم
مصطکی 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
نرم سائیده با 250 گرم عسل روزی سه قاشق مرباخوری

اختلال در فکر

گاهی آدمی دچار ضعف فکر شده نمی تواند درباره چیزی فکر کند و قدرت تفکر درباره اشیا را از دست می دهد این بیشتر در اثر اختلال در مرکز حافظه به علت جمع شدن مواد غیر طبیعی یا تغییر مزاج آن محل به علت جذب نامطلوب یا به علل فشار و یا هر عامل دیگری که بتواند روح نفسانی را مشوش گرداند به وجود می آید.
مثلاً: اگر غلبه بر رطوبت بدن باشد سنگینی در وسط سر حس می شود که با اختلال فکر توأم است.
درمان :
بر حسب علت پیش آمده درمان را باید شروع کرد تا تعادل بدن برقرار شده بیمار بهبود یابد داروهای مرخی شل کننده را بر وسط سر ضماد کردن مفید است.
نسخه :
فلفل گرد 5 گرم
وج 5 گرم
دراچین 5 گرم
قرفه 5 گرم
سنبل 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
جوز هندی 5 گرم
زعفران 2 گرم
همه را نرم سائیده در 250 گرم عسل، روزی سه قاشق مرباخوری.