فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسیان یا فراموشی

اگر بیمار سالمی یک باره دچار فراموشی گردد این امر مربوط به محتویات جمجمه بوده و بیشتر یک نوع صرع است که فساد در فکر یا ذکر یا تخیل پیدا می شود.
بیماری که دچار فراموشی است درست می شنود درست می بیند اما مطالب را زود فراموش می کند و اگر به علت گرفتاری مرکز تخیلات و محل حفظیات باشد، بیمار دچار احساس خواب رفتگی، سنگین در پشت سر و دچار خروج رطوبت دائم از دهان و بینی است، وجود کسالت عمومی و بدتر شدن در اثر خوردن میوه های سرد و تر از نشانه های بارز بیماری است.
این نمونه مرض در پیران زیادتر از جوانان دیده می شود.
درمان :
در صورتیکه عوارض مغزی یا جمجه ای و بیماریهای دیگر در کار نباشد درمان زیر مفید است و پاکسازی بدن به وسیله ایارج فیقرا مؤثر می باشد.
شحم حنظل 5 گرم
تربد 5 گرم
افتیمون 10 گرم
سقمونیا 5 گرم
مقل ارزق 5 گرم
همه را نرم کوبیده و در یک شیشه مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
نسخه :
1- خردل 5 گرم، سیاهدانه 5 گرم نرم کوبیده، در عسل حل کرده غرغره نمایند.
2 - سیاهدانه یا فلفل یا خردل را کوبیده به صورت گرد در بینی بکشند تا عطسه زیاد کنند.
3 - مشگ، عنبر، پودینه، جوز هندی، بسباسه، قرنقل و یا مرزنجوش بو کنند.
4 - با جوشانیده بابونه و مغز ناخنک سر را بشویند.
نسخه :
زنجبیل 5 گرم
فلفل سیاه 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
سعد کوفی 5 گرم
اگیر ترکی 5 گرم
نرم کوبیده در سه برابر هم عمل حل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری.
از فرمول گذشته می توان فرداً یا مرکباً یعنی یک یا چند تای آنها را نرم کوبیده در 200 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
مثلاً اگر مزاج بیمار گرم باشد با تجویز داروهای بالا که خیلی گرم است حالت بیمار بدتر خواهد شد. شربت گل زوفا و یا شربت اسطوخدوس هر کدام مفید است که برای تهیه آنها 10 گرم از دارو را می توان جوشانیده و در شربت قند حل کرده سه مرتبه در روز به بیمار بدهند.
کندر ذکر 5 گرم
فلفل 5 گرم
عنبر 5 گرم
عود هندی 5 گرم
گل زوفا 10 گرم
همه را نرم کوبیده در یک شیشه مربای بالنگ ریخته شب یک قاشق مرباخوری.

نسخه ضد فراموشی

جوز هندی 5 گرم
میخک 5 گرم
دارچین 5 گرم
مصطکی 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
صبر زرد 3 گرم
عصاره شیرین بیان 65 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری، این نسخه برای مبتلایان به صرع و مزاجهای خنک نافع است و برای شب شاشی بچه ها و لکنت زبان نیز مفید است.

نسخه دیگر

تخم کاوشه 20 گرم
افتیمون 5 گرم
سنا 5 گرم
غاریقون 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری
آب کرفس، مرزنجوش، غازیاقی یا پنجه غاز، قرنفل و جوز هندی را جوشانده آب آن را بر پیشانی و شقیقه بمالند.
مالیدن روغن انیسون مفید است.
میخک 5 گرم
کبابه چینی 10 گرم
هل قرابی 5 گرم
دارچین 5 گرم
مصطکی 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
نرم سائیده با 250 گرم عسل روزی سه قاشق مرباخوری