فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه های ریز هم برای گریپ و هم برای برونشیت حاصله در تعقیب زکام مؤثر است

شربت بنفشه با ترکیب زیر
گل بنفشه 30 گرم
پرسیاوشان 20 گرم
خارخشک 50 گرم
روزی 10 گرم از آن را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (هر قسمت را با 2 لیوان آب بجوشانند)
شربت زیر نیز برای سردردهای سخت، ذات الریه، دردهای قولنجی و دردهای کلیوی و سرفه نافع است که به نام شربت فریادرس معروف است.
گل گاوزبان 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
عود الصلیب 5 گرم
ریشه شیرین بیان 50 گرم
بادیان 10 گرم
گلسرخ 10 گرم
تخم گل خطمی 30 گرم
مویز 100 گرم
همه را پس از نیم کوب کردن ده قسمت کرده هر قسمت را شب در 2 لیوان آب جوش خیس نموده صبح ناشتا پس از جوشانیدن یک لیوان میل نمایند و بقیه را عصر بکار برند (مویزها را می توان بهر قسمت مقداری اضافه نمود زیرا آنها را بایستی کوبید)

زکام در مزاج صفراوی

علائمی چون سوزش چشم، و سر، سیلان اشک، تلخی دهان، عطش، خروج رطوبت از دهان و بینی.
درمان:
فلوس یا خیار شنبر را در آب میوه ها یا سکنجبین ریخته میل نمایند (5/2 گرم فلوس در یک لیوان آب سکنجبین) شربت سه پستان نوشند از جوشانده گل بنفشه گل خطمی و برگ کاهو و پوست خشخاش سر را بشویند با گلاب و ماءالشعیر غرغره نمایند.

زکام در مزاج بلغمی

این بیماری در این مزاج آسیب فراوانی نمی رساند زیرا مزاج هر دو یکی است.
درمان:
از جوشانده گل زوفا، ریشه شیرین بیان، انجیر، گل قند و ترنجبین تلیین مزاج نمایند عوض آب، گلاب بنوشند حریره از سبوس گندم و مغز بادام مفید است اگر لازم باشد که ماده یا مایع خروجی بینی رقیق شود از جوشانده بابونه شبت مغز ناخنک، و آویشن سر را بشویند، اگر سیلان تمام شود می توان از تبخیر شکر سرخ یا کاغذ یا سنبل یا دانه اسفند، سندروس، کندر، مر، میعه سایله، و یا از قسط استفاده نمود.