فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای زکامهای مزمن و کهنه

زعفران 5/2 گرم
مامیران 1 گرم
جوز هندی 5 گرم
مامیثا 1 گرم
صمغ عربی 5 گرم
حضض 10 گرم
صندل سرخ 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
حناء 5 گرم
عدس 1 گرم
همه را نرم کوبیده در سپیده تخم مرغ حل کرده و شب به شب اندکی از آنرا با گلاب مخلوط نموده وقت خواب بر سر بمالند و صبح حمام کنند.

زکام در افراد پرخون و فشار خونی و چاقها

که علائمی چون سرخی صورت و چشم ها و سنگینی سر و کدورت حواس و شیرینی دهن مایل به بوی بد خروج مایعات سفت مایل به سرخ از بینی و غیره همراه است.
درمان:
این بیماران بایستی فصد شوند تا مقداری از خون آنها کم شود و سپس از شربت بنفشه و عناب و سه پستان و غیره بدن را پاکسازی نمایند ماءالشعیر نوشند اگر لازم شود که آب ریزش بینی را بند آورند از شربت عناب و شربت گل بنفشه و اگر سیلان و رقیق شدن مایعات بینی لازم باشد از جوشانده بابونه و مرزنجوش و مغز ناخنک و غیره استفاده نمیاند این جوشانده را بایستی از طریق سرشویه هم بکار ببرند.
تبخیر عود یا سندورس یا مرزنجوش برای اینگونه بیماران مفید است که می توان مقداری از این داروها را جوشانده به صورت بخور در فضای اطراف بیمار قرار داد.
اگر آب ریزش بینی خیلی رقیق باشد شربت گل بنفشه خورند که منضج است اگر لازم باشد که ماده مرتباً خارج شود از دادن شربتهای سفت کننده ماده خودداری شود اگر ماده غلیظ باشد و باعث درد شدیدی شده باشد بایستی برای رقیق شدن و سیلان و جاری شدن آن از تبخیر کاغذ و عنبر و کنجد استفاده نمایند یا سنگ داغ را در سرکه اندوخته با سبوس در سرکه گرم ریخته بخور دهند، ماءالشعیر نیز مفید است یا اینکه ماءالشعیر را در روغن بادام و نبات و گلاب و آب انار ریخته میل نمایند.

نسخه های ریز هم برای گریپ و هم برای برونشیت حاصله در تعقیب زکام مؤثر است

شربت بنفشه با ترکیب زیر
گل بنفشه 30 گرم
پرسیاوشان 20 گرم
خارخشک 50 گرم
روزی 10 گرم از آن را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (هر قسمت را با 2 لیوان آب بجوشانند)
شربت زیر نیز برای سردردهای سخت، ذات الریه، دردهای قولنجی و دردهای کلیوی و سرفه نافع است که به نام شربت فریادرس معروف است.
گل گاوزبان 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
عود الصلیب 5 گرم
ریشه شیرین بیان 50 گرم
بادیان 10 گرم
گلسرخ 10 گرم
تخم گل خطمی 30 گرم
مویز 100 گرم
همه را پس از نیم کوب کردن ده قسمت کرده هر قسمت را شب در 2 لیوان آب جوش خیس نموده صبح ناشتا پس از جوشانیدن یک لیوان میل نمایند و بقیه را عصر بکار برند (مویزها را می توان بهر قسمت مقداری اضافه نمود زیرا آنها را بایستی کوبید)