فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان زکام در هوای گرم

گل بنفشه 30 گرم
عناب 30 گرم
سه پستان 10 گرم
ریشه خطمی 15 گرم
تخم خطمی 15 گرم
همه را نرم کوبیده 7 روز جوشانده صبح و عصر میل نمایند
از شیر خشت می توان در اینجا استفاده نمود شربت بنفشه، نیلوفر و ماءالشعیر مفید است مالیدن روغن بنفشه در بینی مؤثر است. صندل، گل سرخ، کافور، گلاب و سرکه، را مدام بویند اگر گلو دردی بدون چرک همراه زکام باشد از پخته عدس و پوست انار و پوست بلوط می توان غرغره نمود برای اینکه زکام به ریه ها آسیبی نرسانند می توان از فرمول زیر استفاده کرد. گل گاوزبان 20 گرم

شاه تره 10 گرم
برگ کاسنی 20 گرم
غافث 20 گرم
بارهنگ 20 گرم
بسفایج 10 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
کشمش 30 گرم
این مقدار را نیم کوب کرده روزانه 15 گرم از آن را جوشانیده با شیره کدو و تخم خربزه آمیخته صبح ناشتا و عصر میل نمایند.

زکام در هوای سرد

که علت آن هوای بسیار سرد باشد، نوشیدن و بر سر و رو ریختن آب خیلی سرد خوب نیست این سردردها با سنگینی سر، کدورت حواس و کسالت روان و روحی و خروج رطوبت غلیظ و سفید یا کبود رنگی از بینی و حلق همراه است.
درمان :
جوشانده بابونه، گل بنفشه، مغز ناخنک، مرزنجوش، و شبت را انتخاب کرده سر را بشویند و سیاهدانه بو داده و انیسون بو کنند و از جوشانده انجیر 10 دانه مویز 30 دانه در عسل ریخته صبح و ظهر و شب میل نمایند. و یا 10 گرم تخم کتان را بو داده در یک استکان عسل ریخته سه مرتبه میل نمایند. اگر آب ریزش بینی زیاد باشد از جوشانده انیسون بخور دهند و اگر عطسه زیاد باشد از آب بادروج در بینی کنند (بادروج گیاهی است که به آن ریحان کوهی نیز گویند و تخم آن بسیار کوچک و سیاه رنگ بوده که به آن تخم شربتی گویند و در فارس زیاد دیده می شود) یا اینکه پودر تنباکو بو کنند.
نسخه :
جوز هندی 5 گرم
مصطکی 10 گرم
صمغ عربی 10 گرم
همه را نرم کوبیده با گلاب خمیر کرده قرصهائی به اندازه نخود تهیه و مرتباً در دهان گذارند و آب آنرا بلع نمایند.

نسخه برای زکامهای مزمن و کهنه

زعفران 5/2 گرم
مامیران 1 گرم
جوز هندی 5 گرم
مامیثا 1 گرم
صمغ عربی 5 گرم
حضض 10 گرم
صندل سرخ 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
حناء 5 گرم
عدس 1 گرم
همه را نرم کوبیده در سپیده تخم مرغ حل کرده و شب به شب اندکی از آنرا با گلاب مخلوط نموده وقت خواب بر سر بمالند و صبح حمام کنند.