فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای پاشویه

گل خطمی 15 گرم
مغز ناخنک 15 گرم
گل زوفا 3 گرم
تاجریزی 3 گرم
سبوس برنج 20 گرم
گل پنیرک 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
همه را مخلوط نموده جوشانده به مدت 15 روز پاشویه نمایند.

نسخه برای ضماد به محل درد

بابونه شیرازی 15 گرم
شبت 15 گرم
سداب 10 گرم
مورد 15 گرم
بزرالنج 5 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
همه را نرم کوبیده هر شب یک قاشق غذاخوری از آن را مثل حنا خیس کرده به محل درد ضماد نمایند.

نسخه دیگر برای (انفیه)

سیاهدانه 5 گرم
بادرنجویه 5 گرم
انیسون 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک کیسه نازک ریخته مرتباً بو کنند.
نسخه :
انیسون را جوشانده بخور دهند و آب آن را نیز استنشاق نمایند و کبایه چینی را نرم کوبیده با گلاب خمیر کرده به قسمت جلوی سر بمالند (فونتانل)