فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای کشیدن دارو در بینی (انفیه)

تنباکو یک گرم، هیل یک گرم خوب نرم سائیده هر دفعه مقدار بسیار کمی از آن را با یک نی در بینی بکشند.

نسخه برای پاشویه

گل خطمی 15 گرم
مغز ناخنک 15 گرم
گل زوفا 3 گرم
تاجریزی 3 گرم
سبوس برنج 20 گرم
گل پنیرک 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
همه را مخلوط نموده جوشانده به مدت 15 روز پاشویه نمایند.

نسخه برای ضماد به محل درد

بابونه شیرازی 15 گرم
شبت 15 گرم
سداب 10 گرم
مورد 15 گرم
بزرالنج 5 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
همه را نرم کوبیده هر شب یک قاشق غذاخوری از آن را مثل حنا خیس کرده به محل درد ضماد نمایند.