نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه بوکردنی

مرزنجوش 5 گرم
سیاهدانه 5 گرم
بابونه 5 گرم
انیسون 5 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان گلاب و یک استکان سرکه ریخته روزانه بو کنند و این دارو را می توان در گوشها و به محل درد مالید داروی مؤثر مالیدنی دیگر، سداب است که میتوان 5 گرم از آن را کوبیده حل کرده بو کنند و در بینی و گوش و بر محل درد بمالند

نسخه برای کشیدن دارو در بینی (انفیه)

تنباکو یک گرم، هیل یک گرم خوب نرم سائیده هر دفعه مقدار بسیار کمی از آن را با یک نی در بینی بکشند.

نسخه برای پاشویه

گل خطمی 15 گرم
مغز ناخنک 15 گرم
گل زوفا 3 گرم
تاجریزی 3 گرم
سبوس برنج 20 گرم
گل پنیرک 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
همه را مخلوط نموده جوشانده به مدت 15 روز پاشویه نمایند.