فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای استنشاق

مرزنجوش 10 گرم
بابونه 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
یک قاشق مرباخوری در 2 لیوان آب کمی بجوشانند گرم گرم در کف دست ریخته استنشاق نمایند

نسخه بوکردنی

مرزنجوش 5 گرم
سیاهدانه 5 گرم
بابونه 5 گرم
انیسون 5 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان گلاب و یک استکان سرکه ریخته روزانه بو کنند و این دارو را می توان در گوشها و به محل درد مالید داروی مؤثر مالیدنی دیگر، سداب است که میتوان 5 گرم از آن را کوبیده حل کرده بو کنند و در بینی و گوش و بر محل درد بمالند

نسخه برای کشیدن دارو در بینی (انفیه)

تنباکو یک گرم، هیل یک گرم خوب نرم سائیده هر دفعه مقدار بسیار کمی از آن را با یک نی در بینی بکشند.