فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای سرشویه

بادرنجویه 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
بابونه 20 گرم
تخم شوید 10 گرم
سداب 20 گرم
تخم گشنیز 15 گرم
روزانه جوشانده و به مدت 15 روز سر را بشویند.

نسخه برای استنشاق

مرزنجوش 10 گرم
بابونه 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
یک قاشق مرباخوری در 2 لیوان آب کمی بجوشانند گرم گرم در کف دست ریخته استنشاق نمایند

نسخه بوکردنی

مرزنجوش 5 گرم
سیاهدانه 5 گرم
بابونه 5 گرم
انیسون 5 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان گلاب و یک استکان سرکه ریخته روزانه بو کنند و این دارو را می توان در گوشها و به محل درد مالید داروی مؤثر مالیدنی دیگر، سداب است که میتوان 5 گرم از آن را کوبیده حل کرده بو کنند و در بینی و گوش و بر محل درد بمالند