فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه بوئیدنی

سائیده فلفل سیاه یا دارشیشعان یک گرم زنیان یک گرم میخک 5 دانه همه را بسیار نرم سائیده بو کنند یا تنباکو سائیده بو نمایند.
نسخه :
مرزنجوش 20 گرم
بابونه 20 گرم
قسط 5 گرم
مغز ناخنک 5 گرم
همه را نرم کوبیده در لعاب تخم شنبلیله ریخته به محل درد ضماد نمایند این دارو برای دردهای سایر بدن به صورت ضماد به کار برده می شود. نسخه :
صمغ عربی 5 گرم
سداب 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
همه را در گلاب سائیده به محل درد بمالند
نسخه :
بطور کلی برای میگرن میتوان از دستورهای زیر استفاده نمود. و این نسخه ها به تجربه رسیده و خیلی مؤثرتر از دستورات قبلی برای میگرنیها است.
مرزنجوش 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
اوشن شیرازی 5 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
مغز ناخنک 5 گرم
گل آروانه 10 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
سداب 10 گرم
مریم گلی 10 گرم
هر روز صبح یک قاشق غذاخوری از داروی مخلوط شده فوق را در 2 لیوان ریخته کمی بجوشانند قبل از هر غذا 2 فنجان میل کنند.

نسخه برای سرشویه

بادرنجویه 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
بابونه 20 گرم
تخم شوید 10 گرم
سداب 20 گرم
تخم گشنیز 15 گرم
روزانه جوشانده و به مدت 15 روز سر را بشویند.

نسخه برای استنشاق

مرزنجوش 10 گرم
بابونه 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
یک قاشق مرباخوری در 2 لیوان آب کمی بجوشانند گرم گرم در کف دست ریخته استنشاق نمایند