فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه بنام مفرح جالینوسی

آمله مقشر 25 گرم 7 روز در شیر خیسانده و پس از خارج کردن از شیر سه روز در گلاب نگهداری کرده و پس از خارج کردن از گلاب با گل گاوزبان، تخم خرفه، از هر کدام 25 گرم، صندل سرخ و سفید، بادیان، سنبل از هر کدام 10 گرم، تخم گشنیز، بهمن سرخ و سفید، دارچین، طباشیر، پوست نارنج، ابریشم مقرض، کهربا از هر کدام 5 گرم، مروارید و بسد یا یا ریشه مرجان از هر کدام 5/2 گرم همه داروها را نرم سائیده در شربت سیب یا شربت به یا عسل به اندازه نیم کیلو حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.
معجون فوق برای گرفتگی جلو قلبی و اختلالات فکری و سرگیجه و بیماری صرع و دردهای شقیقه ای و بیماری مالیخولیا مؤثر است.
نسخه :
قثاءالحمار یا خیار دشتی و افسنتین را در آب و روغن زیتون ریخته کمی جوشانده تا سفت شود از این رو برای تسکین درد به محل بیماری مالیده می شود و با آب آن دو جوشانده (بدون روغن) سر را می توان شست.

نسخه بوئیدنی

سائیده فلفل سیاه یا دارشیشعان یک گرم زنیان یک گرم میخک 5 دانه همه را بسیار نرم سائیده بو کنند یا تنباکو سائیده بو نمایند.
نسخه :
مرزنجوش 20 گرم
بابونه 20 گرم
قسط 5 گرم
مغز ناخنک 5 گرم
همه را نرم کوبیده در لعاب تخم شنبلیله ریخته به محل درد ضماد نمایند این دارو برای دردهای سایر بدن به صورت ضماد به کار برده می شود. نسخه :
صمغ عربی 5 گرم
سداب 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
همه را در گلاب سائیده به محل درد بمالند
نسخه :
بطور کلی برای میگرن میتوان از دستورهای زیر استفاده نمود. و این نسخه ها به تجربه رسیده و خیلی مؤثرتر از دستورات قبلی برای میگرنیها است.
مرزنجوش 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
اوشن شیرازی 5 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
مغز ناخنک 5 گرم
گل آروانه 10 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
سداب 10 گرم
مریم گلی 10 گرم
هر روز صبح یک قاشق غذاخوری از داروی مخلوط شده فوق را در 2 لیوان ریخته کمی بجوشانند قبل از هر غذا 2 فنجان میل کنند.

نسخه برای سرشویه

بادرنجویه 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
بابونه 20 گرم
تخم شوید 10 گرم
سداب 20 گرم
تخم گشنیز 15 گرم
روزانه جوشانده و به مدت 15 روز سر را بشویند.