فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه های زیر برای اینگونه سردردها مؤثر است

نسخه :
سنا 15 گرم
هلیله کابلی 15 گرم
آمله 15 گرم
شیر گاو یک لیوان
عسل 200 گرم
همه داروها را نرم کوبیده در شیر و شربت عسل حل کرده روزی سه استکان میل نمایند.
نسخه :
هلیله کابلی 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
آمله 10 گرم
مصطکی 5 گرم
بادیان 10 گرم
اسطوخدوس 5 گرم
داروها را نرم کوبیده و سائیده در شربت عسل حل کرده و یا جوشانده آنها را پس از صاف کردن در عسل ریخته روزانه سه استکان میل نمایند.
نسخه :
هلیله کابلی 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
ترنجبین 50 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

سردردهای نیمه سر یا سردردهای میگرنی

این دردها بیشتر یک طرفه و دل زننده توأم با حالت تهوع و تیرکشنده، در زنان شروع آن همزمان با درد قاعدگی گاهی، ارثی بودن و چند عوامل دیگر را می توان به علل فوق افزود. بحث علمی اینگونه سردردها در اول کتاب آمده است.
درمان :
مطابق دستورات گذشته خلط غالب بدن را بایستی از بین برد در دموی مزاجهائی که پرخونی زیاد آنها را آزار می دهد باید خون گیری به عمل آید در صفراوی مزاجها پاکسازی صفرا از بدن و دادن شربت گشنیز و بوئیدن کافور و خوردن شیر و شکر و گل بنفشه گل و نیلوفر و گل خطمی مؤثر است و برگ خطمی، برگ کاهو، گل سرخ را جوشانده آب آنرا به موضع درد بمالند و یا کوبیده تخم کاهو و پوست خشخاش به محل درد گذراند در بلغمی مزاجها پاکسازی بدن را به وسیله ایارج فیقرا کرده و از جوشانده بابونه درمنه ترکی آویشن شیرازی و شبت سر را بشویند و بابونه مغز ناخنک و شبت و شنبلیله و کتان را کوبید ضماد نمایند و یا از ضماد حنا با قدری نمک یا ضماد صمغ عربی و سداب یا پوست ریشه کبر یا خیاردشتی و یا پیاز عنصل و فرفیون استفاده نمایند اگر درد ساکت نشود کوبیده 10 گرم تخم کاهو پنج گرم مر پنج گرم پوست خشخاش پنج گرم، کتیرا و بذرالنبج را در گلاب حل کرده به محل درد ضماد نمایند و حتی المقدور مخدرات ندهند: ضماد زیر در تسکین این گونه دردها نیز مؤثر است:
صمغ عربی 10 گرم
زعفران 6 نخود
مر 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
پوست خشخاش 5 گرم
همه را نرم کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده به محل درد ضماد نمایند.
نسخه :
سنا10 گرم
قرنفل یا میخک 10 گرم
بسباسه 10 گرم
انیسون 10 گرم
زعفران 1 گرم
گل سرخ و مر از هر کدام 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته مخلوط کنند روزی سه قاشق مرباخوری
نسخه :
ایارج فیقرا 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
پس از کوبیدن و نرم کردن سه شب به صورت کف لمه میل نمایند.
نسخه :
غاریقون 10 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
ایارج فیقرا 30 گرم
سقمونیا 5/2 گرم
شحم حنظل 5/2 گرم
انیسون 10 گرم
مصطکی 10 گرم
هلیله زرد 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
آمله 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه مرباخوری

نسخه بنام مفرح جالینوسی

آمله مقشر 25 گرم 7 روز در شیر خیسانده و پس از خارج کردن از شیر سه روز در گلاب نگهداری کرده و پس از خارج کردن از گلاب با گل گاوزبان، تخم خرفه، از هر کدام 25 گرم، صندل سرخ و سفید، بادیان، سنبل از هر کدام 10 گرم، تخم گشنیز، بهمن سرخ و سفید، دارچین، طباشیر، پوست نارنج، ابریشم مقرض، کهربا از هر کدام 5 گرم، مروارید و بسد یا یا ریشه مرجان از هر کدام 5/2 گرم همه داروها را نرم سائیده در شربت سیب یا شربت به یا عسل به اندازه نیم کیلو حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.
معجون فوق برای گرفتگی جلو قلبی و اختلالات فکری و سرگیجه و بیماری صرع و دردهای شقیقه ای و بیماری مالیخولیا مؤثر است.
نسخه :
قثاءالحمار یا خیار دشتی و افسنتین را در آب و روغن زیتون ریخته کمی جوشانده تا سفت شود از این رو برای تسکین درد به محل بیماری مالیده می شود و با آب آن دو جوشانده (بدون روغن) سر را می توان شست.