فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردرد به علل متعدد دیگر

مثل سردردی که در تعقیب خوردن غذاهای فاسد و چرب و غلیظ و مسموم کننده و یا هر عامل دیگری که باعث بالا رفتن فشار داخل جمجمه باشد چه غذائی چه ضربه ای، چه روحی و هیجانی و یا بوئی حتی گاهی در اثر مشاهده اشیاء و گاهی به علت شنیدن یک خبر ممکن است سردردهائی به وجود آید زمانی در اثر شنیدن صداهائی ممکن است به شدت سردرد افزوده گردد، اینگونه سردردها در تمام سر خود را نشان می دهد و در اثر کوچکترین عامل تحریکی به شدت سردرد افزوده می شود حتی گاهی بیمار از دیدن روشنائی تنفر دارد و در تاریکی و تنهائی احساس آرامش و سکون می نماید اینگونه بیماران دوست دارند که در وقت سردرد چشم خود را بسته نگاه دارند و گاهی احساس می کنند که سرشان میخواهد بترکد این اصطلاح از زبان خود بیماران است.
درمان :
در بالا بودن و ازدیاد خون، فصد و کم کردن خون مؤثر است اگر بیمار چاق پرخون و دارای مزاجی گرم باشد شربت انار تجویز نمایند در سودامزاجها شربت افتیمون دهند و عرق گل گاوزبان را در قند حل کرده با تخم ریحان بکار برند در صفراوی مزاجها آب تمرهندی و چهار عرق های خنک دستور دهند.

نسخه های زیر برای اینگونه سردردها مؤثر است

نسخه :
سنا 15 گرم
هلیله کابلی 15 گرم
آمله 15 گرم
شیر گاو یک لیوان
عسل 200 گرم
همه داروها را نرم کوبیده در شیر و شربت عسل حل کرده روزی سه استکان میل نمایند.
نسخه :
هلیله کابلی 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
آمله 10 گرم
مصطکی 5 گرم
بادیان 10 گرم
اسطوخدوس 5 گرم
داروها را نرم کوبیده و سائیده در شربت عسل حل کرده و یا جوشانده آنها را پس از صاف کردن در عسل ریخته روزانه سه استکان میل نمایند.
نسخه :
هلیله کابلی 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
ترنجبین 50 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

سردردهای نیمه سر یا سردردهای میگرنی

این دردها بیشتر یک طرفه و دل زننده توأم با حالت تهوع و تیرکشنده، در زنان شروع آن همزمان با درد قاعدگی گاهی، ارثی بودن و چند عوامل دیگر را می توان به علل فوق افزود. بحث علمی اینگونه سردردها در اول کتاب آمده است.
درمان :
مطابق دستورات گذشته خلط غالب بدن را بایستی از بین برد در دموی مزاجهائی که پرخونی زیاد آنها را آزار می دهد باید خون گیری به عمل آید در صفراوی مزاجها پاکسازی صفرا از بدن و دادن شربت گشنیز و بوئیدن کافور و خوردن شیر و شکر و گل بنفشه گل و نیلوفر و گل خطمی مؤثر است و برگ خطمی، برگ کاهو، گل سرخ را جوشانده آب آنرا به موضع درد بمالند و یا کوبیده تخم کاهو و پوست خشخاش به محل درد گذراند در بلغمی مزاجها پاکسازی بدن را به وسیله ایارج فیقرا کرده و از جوشانده بابونه درمنه ترکی آویشن شیرازی و شبت سر را بشویند و بابونه مغز ناخنک و شبت و شنبلیله و کتان را کوبید ضماد نمایند و یا از ضماد حنا با قدری نمک یا ضماد صمغ عربی و سداب یا پوست ریشه کبر یا خیاردشتی و یا پیاز عنصل و فرفیون استفاده نمایند اگر درد ساکت نشود کوبیده 10 گرم تخم کاهو پنج گرم مر پنج گرم پوست خشخاش پنج گرم، کتیرا و بذرالنبج را در گلاب حل کرده به محل درد ضماد نمایند و حتی المقدور مخدرات ندهند: ضماد زیر در تسکین این گونه دردها نیز مؤثر است:
صمغ عربی 10 گرم
زعفران 6 نخود
مر 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
پوست خشخاش 5 گرم
همه را نرم کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده به محل درد ضماد نمایند.
نسخه :
سنا10 گرم
قرنفل یا میخک 10 گرم
بسباسه 10 گرم
انیسون 10 گرم
زعفران 1 گرم
گل سرخ و مر از هر کدام 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته مخلوط کنند روزی سه قاشق مرباخوری
نسخه :
ایارج فیقرا 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
پس از کوبیدن و نرم کردن سه شب به صورت کف لمه میل نمایند.
نسخه :
غاریقون 10 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
ایارج فیقرا 30 گرم
سقمونیا 5/2 گرم
شحم حنظل 5/2 گرم
انیسون 10 گرم
مصطکی 10 گرم
هلیله زرد 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
آمله 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه مرباخوری