فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. نسخه مسکن دیگر

ایارج فیقرا 15 گرم، شحم خنظل(15) 5 گرم، تربد 5/2 گرم، افتیمون 5 گرم، سقمونیا (یا محموده) 5 گرم، مقل 5 گرم همه را کوبیده در آب کرفس حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه دیگر

تخم اسفند کوبیده 25 گرم آب انگور یک بطر درهم جوشانده تا نصف شود، مغز گوسفند بکار برند و یا مغز مرغ را با آب انار مخلوط کرده به بیمار بخورانند، جوشانده آب اسطوخدوس را در شربت عسل حل کرده تجویز نمایند (اسطوخدوس 10 گرم در یک لیوان آب جوشانده صاف شده آن را با 250 گرم عسل مخلوط کرده بتدریج مصرف نمایند).
زعفران، مومیائی، و کندر را سائیده در سفید تخم مرغ حل کرده به قسمت ضرب دیده ضماد نمایند یا برگ کلم، مورد، مرزنجوش را کوبیده ضماد کنند، در تعقیب ضربه هائیکه مغز تکان خورده و باعث سردرد شده باشد پنج گرم اسطوخدوس را جوشانده در سه نوبت صاف شده آب آنرا با عسل میل نمایند.

پیدایش سردرد در تعقیب بوهای زننده

بعضی از افراد به محض بوئیدن چیزی دچار سردرد شدیدی می گردند که این نوع خود باعث زحمت زیاد بیمار است زیرا کمتر وقتی و زمانی است که آدمی دچار اینگونه بوها نشود چه در گذرگاهها و چه در محل کار و غیره، همیشه ممکن است بوئی خوش یا ناخوش در هوا پراکنده شده باشد. درمان :
بر حسب بوی پراکنده شده در هوا بایستی داروی آن انتخاب شود مثلاً اگر از بوهای گرمی جات باشد کافور، بنفشه، گل نیلوفر، سیب درختی، گشنیز تر بو کنند و روغن بنفشه یا نیلوفر یا بادام در بینی بمالند اگر از بوهای بد و ناراحت کننده باشد بایستی بیمار دوش آب گرم گرفته سر را بشوید و قدری گلاب و سرکه در بینی بمالد.