فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

گل بنفشه، گل خطمی، از هر یک 25 گرم سبوس گندم 75 گرم آب 4 بطری جوشانده به صورت پاشویه. نسخه زیر برای تسکین سردردهای کهنه و پاکسازی مغز از ژرم بیماری زا و گریپ های فصلی و مقاوم نافع است.
صبر زرد 5 گرم، عصاره ریشه شیرین بیان 25 گرم شوید 5 گرم، مصطکی 5/2 گرم صبر زرد را باید با آب بادیان یا آب کاسنی یا گلاب حل کرده و سپس بقیه داروها را به آن آمیخته

روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. نسخه مسکن دیگر

ایارج فیقرا 15 گرم، شحم خنظل(15) 5 گرم، تربد 5/2 گرم، افتیمون 5 گرم، سقمونیا (یا محموده) 5 گرم، مقل 5 گرم همه را کوبیده در آب کرفس حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه دیگر

تخم اسفند کوبیده 25 گرم آب انگور یک بطر درهم جوشانده تا نصف شود، مغز گوسفند بکار برند و یا مغز مرغ را با آب انار مخلوط کرده به بیمار بخورانند، جوشانده آب اسطوخدوس را در شربت عسل حل کرده تجویز نمایند (اسطوخدوس 10 گرم در یک لیوان آب جوشانده صاف شده آن را با 250 گرم عسل مخلوط کرده بتدریج مصرف نمایند).
زعفران، مومیائی، و کندر را سائیده در سفید تخم مرغ حل کرده به قسمت ضرب دیده ضماد نمایند یا برگ کلم، مورد، مرزنجوش را کوبیده ضماد کنند، در تعقیب ضربه هائیکه مغز تکان خورده و باعث سردرد شده باشد پنج گرم اسطوخدوس را جوشانده در سه نوبت صاف شده آب آنرا با عسل میل نمایند.