نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

داروهای زیر به صورت پاشویه بر تمام سردردهای مزمن مؤثر می باشد:

گل خطمی، بابونه، مغز ناخنک، گل زوفا، تاج ریزی، خردل سبوس گندم که بایستی همه را جوشانده به کار برند (از هر کدام به مقدار کافی برای سه روز).

نسخه دیگر

گل بنفشه، گل خطمی، از هر یک 25 گرم سبوس گندم 75 گرم آب 4 بطری جوشانده به صورت پاشویه. نسخه زیر برای تسکین سردردهای کهنه و پاکسازی مغز از ژرم بیماری زا و گریپ های فصلی و مقاوم نافع است.
صبر زرد 5 گرم، عصاره ریشه شیرین بیان 25 گرم شوید 5 گرم، مصطکی 5/2 گرم صبر زرد را باید با آب بادیان یا آب کاسنی یا گلاب حل کرده و سپس بقیه داروها را به آن آمیخته

روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. نسخه مسکن دیگر

ایارج فیقرا 15 گرم، شحم خنظل(15) 5 گرم، تربد 5/2 گرم، افتیمون 5 گرم، سقمونیا (یا محموده) 5 گرم، مقل 5 گرم همه را کوبیده در آب کرفس حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.