فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردرد در تعقیب ضربه و سقطه

علائم :وجود حادثه یا تصادم و یا عامل ضربه و سقطه و آثار آن
در ضربه های سر و تصادفات اگر شکستگی در کار نباشد و ترس از شدت درد و ورم در میان باشد اگر بیمار دارای فشار خون و زیادی خون باشد مقداری از آن را می توان گرفت تا از فشار و قدرت آن کاسته شود و درد بیمار کمی آرام گیرد و فشار درون جمجمه کمتر شود.
مورد، گل رس، آرد جو، آرد عدس، مامیثا، حضض، آقاقیا، صندل و روغن گل را مخلوط کرده به محل ضربه ضماد نمایند تا از هماتون و خونریزی زیر جلدی جلوگیری شود. و جمجمه محکمتر گردد.
روغن گل و سرکه نیز مفید است، اگر بیمار دچار تب، ورم و قرمزی شدید محل ضربه باشد باید از صندل سرخ گل ارمنی به صورت نرم کوبیده که در آب تاج ریزی حل شده باشد به محل درد ضماد نمایند. اگر ورم و درد کمتر نشد آنها را در سرکه پخته به محل ضماد کنند.
اگر اختلالات حواس به وجود آمد و تب نیز پیدا شود آثار ورم مغز خون ریزی داخلی مشهود است از چوب درخت گز، پوست انار و میوه کاج و کندر و گل سرخ که همه را درهم کوبیده و نرم کرده باشند می توان به صورت ضماد استفاده نمود و آرد جو گل زوفا، برگ بید، و روغن گل به محل ضربه ضماد نمایند گل بنفشه، سیب، گلاب برای بوئیدن این گونه بیماران مفید است.

داروهای زیر به صورت پاشویه بر تمام سردردهای مزمن مؤثر می باشد:

گل خطمی، بابونه، مغز ناخنک، گل زوفا، تاج ریزی، خردل سبوس گندم که بایستی همه را جوشانده به کار برند (از هر کدام به مقدار کافی برای سه روز).

نسخه دیگر

گل بنفشه، گل خطمی، از هر یک 25 گرم سبوس گندم 75 گرم آب 4 بطری جوشانده به صورت پاشویه. نسخه زیر برای تسکین سردردهای کهنه و پاکسازی مغز از ژرم بیماری زا و گریپ های فصلی و مقاوم نافع است.
صبر زرد 5 گرم، عصاره ریشه شیرین بیان 25 گرم شوید 5 گرم، مصطکی 5/2 گرم صبر زرد را باید با آب بادیان یا آب کاسنی یا گلاب حل کرده و سپس بقیه داروها را به آن آمیخته