فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردرد به علت وجود تب

اینگونه دردها در هنگام تب پیدا شده و در وقت قطع تب بهبودی می یابد.

درمان

سرکه و گلاب و روغن گل را مخلوط کرده به پیش سر بمالند اگر هوا گرم باشد پاها را با آب سرد و اگر هوا سرد باشد پاها را با آب گرم پاشویه کنند.
صندل، آب خرفه، و بارهنگ بر سر ضماد نمایند اگر بیحالی شدید باشد شیر زن بر سر دوشند و اگر در اثر بدی کار معده و غیره تب عارض شده باشد تنقیه معده نمایند. سپس تقویت معده به گل قند و آب تمرهندی کنند، اگر سردرد به علت تب عفونی و عفونت کلی خون باشد در این جا سنگینی سر شدت بیشتری داشته و زانوها درد دارد و دانه های قرمز رنگی روی پوست پیدا می شود زبان بسیار خشک، چشمها فرو رفته و تب در حد اعلای درجه می باشد که باید تنقیه و پاکسازی خلط غالب نمایند.
عرق کاسنی، عرق گاوزبان، عرق بیدمشگ دهند، گلاب و قند به کار برند سرکه و گلاب آمیخته بو کنند سوپ مرغ، سوپ ماش، سوپ جو و مرغ، گیشنیز، کدو، اسفناج دهند ریشه کرچک و زنیان را کوبیده بر سر ضماد می نمایند.

سردرد در تعقیب ضربه و سقطه

علائم :وجود حادثه یا تصادم و یا عامل ضربه و سقطه و آثار آن
در ضربه های سر و تصادفات اگر شکستگی در کار نباشد و ترس از شدت درد و ورم در میان باشد اگر بیمار دارای فشار خون و زیادی خون باشد مقداری از آن را می توان گرفت تا از فشار و قدرت آن کاسته شود و درد بیمار کمی آرام گیرد و فشار درون جمجمه کمتر شود.
مورد، گل رس، آرد جو، آرد عدس، مامیثا، حضض، آقاقیا، صندل و روغن گل را مخلوط کرده به محل ضربه ضماد نمایند تا از هماتون و خونریزی زیر جلدی جلوگیری شود. و جمجمه محکمتر گردد.
روغن گل و سرکه نیز مفید است، اگر بیمار دچار تب، ورم و قرمزی شدید محل ضربه باشد باید از صندل سرخ گل ارمنی به صورت نرم کوبیده که در آب تاج ریزی حل شده باشد به محل درد ضماد نمایند. اگر ورم و درد کمتر نشد آنها را در سرکه پخته به محل ضماد کنند.
اگر اختلالات حواس به وجود آمد و تب نیز پیدا شود آثار ورم مغز خون ریزی داخلی مشهود است از چوب درخت گز، پوست انار و میوه کاج و کندر و گل سرخ که همه را درهم کوبیده و نرم کرده باشند می توان به صورت ضماد استفاده نمود و آرد جو گل زوفا، برگ بید، و روغن گل به محل ضربه ضماد نمایند گل بنفشه، سیب، گلاب برای بوئیدن این گونه بیماران مفید است.