فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردرد به دنبال عمل زناشوئی

اینگونه سردردها در افراد ضعیف و زیاده رو دیده می شود.
درمان :
شیر گاو جوشانده مرتباً بنوشند روغن بنفشه در بینی چکانند مرتباً دوش آب نیم گرم گیرند زرده تخم مرغ عسلی شده و گوشت ماهی و اغذیه رقیق و مایعات خورند.
نسخه :
ثعلب 15 گرم
شقاتل 15 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
اگر مزاج بیمار گرم باشد از کمپوت به و سیب استفاده نمایند.

سردرد به علت وجود تب

اینگونه دردها در هنگام تب پیدا شده و در وقت قطع تب بهبودی می یابد.

درمان

سرکه و گلاب و روغن گل را مخلوط کرده به پیش سر بمالند اگر هوا گرم باشد پاها را با آب سرد و اگر هوا سرد باشد پاها را با آب گرم پاشویه کنند.
صندل، آب خرفه، و بارهنگ بر سر ضماد نمایند اگر بیحالی شدید باشد شیر زن بر سر دوشند و اگر در اثر بدی کار معده و غیره تب عارض شده باشد تنقیه معده نمایند. سپس تقویت معده به گل قند و آب تمرهندی کنند، اگر سردرد به علت تب عفونی و عفونت کلی خون باشد در این جا سنگینی سر شدت بیشتری داشته و زانوها درد دارد و دانه های قرمز رنگی روی پوست پیدا می شود زبان بسیار خشک، چشمها فرو رفته و تب در حد اعلای درجه می باشد که باید تنقیه و پاکسازی خلط غالب نمایند.
عرق کاسنی، عرق گاوزبان، عرق بیدمشگ دهند، گلاب و قند به کار برند سرکه و گلاب آمیخته بو کنند سوپ مرغ، سوپ ماش، سوپ جو و مرغ، گیشنیز، کدو، اسفناج دهند ریشه کرچک و زنیان را کوبیده بر سر ضماد می نمایند.