فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردرد به علت خشکی بینی

این سردرد با علائمی چون حالت گرسنگی چرت زدن و احساس غم و اندوه و سابقه واقع شدن در بادهای گرم سمی و خوردن چیزهای خشک کننده بزاق و کم کننده ترشحات بدن و لاغری و خشکی پوست همراه است.
درمان:
لعاب خرفه، لعاب بهدانه، لعاب اسپرزه یکی از این داروها را انتخاب کرده روزی 5 گرم در آب جوش حل کرده لعاب آن را میل نمایند.
روغن بادام یا روغن کدو، یا روغن بنفشه در بینی بچکانید و بر کف پا نیز بمالند تقریباً حمام یا دوش آب گرم بگیرند یا آب گرم بر سر بریزند و آرد جو و آرد گندم را در روغن بادام حل کرده بر سر بمالند.

سردرد به علت خوردن غذاهای چربی دار، غلیظ و دیرهضم

که در اینجا درد بیشتر متوجه کاسه چشمها شده و سرگیجه و خیالات واهی و هذیان پیش می آید و نیز سیاهی رفتن جلو چشم آشکار می گردد.
درمان:
ایارج قیقرا 10 گرم
شحم حنضل 5/2 گرم
تربد 5/2 گرم
افتیمون 5 گرم
مقل 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده با آب کرفس حل کرده قرصهائی به اندازه نخود بسازند هر دفعه دو عدد میل نمایند و سیاهدانه و مرزنجوش را نرم کوبیده از هر کدام 10 گرم بو کنند.
روغن بادام تلخ در بینی بکشند بخور بادیان دهند با بونه و شوید را جوشانده از هر کدام 5/2 گرم استنشاق نمایند یا کوبیده سداب و مرزنجوش بو کنند (از هر کدام 5/2 گرم) و سر را با جوشانده آن بشویند و یا آب آن را در بینی بکشند (10 گرم برای 2 مرتبه هر قسمت را در یک بطر آب بجوشانند).

سردرد در مزاجهای سوداوی

اینگونه سردردها در تعقیب خوردن غذاهای سوداوی مثل بادنجان و عدس و کلم و گوشت گاو و گوشت شکار و غیره به وجود می آید که علائمی چون سنگینی، سر تیرگی صورت، بی حالی، چرت زدن کندی نبض، خشگی چشمها و بینی، وسواس و افکار نامنظمی برای بیمار پیدا می شود و همچنین سفیدی ادرار و غیره ظاهر می گردد.
درمان:
جوشانده بسفایج، اسطوقدوس، گل گاوزبان، بادرنجویه، مویز، آلوچه خشگه و ترنجبین مفید است غیر از آلوچه از بقیه هر یک 15 گرم ترنجبین شیره کش شده 25 گرم آلوچه و 200 گرم به مدت 10 روز به صورت جوشانده صبح و عصر.
به هر جوشانده 2 گرم افتیمون کوبیده اگر اضافه نمایند بهتر است، عرق کاسنی روزی 2 استکان مفید است اگر روزانه سر را با جوشانده بابونه، مغز ناخنک آوشن، برگ چغندر یا جوشانده گل بنفشه و گل نیلوفر و بادرنجویه و بابونه و قرنفل بشویند در بهبودی بیماری موثر است. و یا یکی از روغنهای زیر را به سر بمالند. روغن بابونه، روغن سداب، و یا بابونه 10 گرم، مغز ناخنک 10 گرم، مرزنجوش 15 گرم همه را خوب سائیده در یک استکان روغن گل حل کرده به سر بمالند.
سردرد به علت حرارت زیاد مثل گرما و مکانهای خیلی داغ و قرار گرفتن زیر آفتاب و نزد آتش و تکلم به آواز بلند و نیز در تعقیب خشم و غضب و خوردن چیزهای گرم و تاخیر غذا از وقت اعتیاد.
در اینجا علائمی از قبیل خشگی چشمها و بینی، تغییر حواس و غلبه عطش و حال چرت زدن، صدا کردن گوشها سستی اندامها بخصوص سستی در حواس پنچگانه برای بیمار ظاهر می شود.
درمان:
بیمار بایستی در مکانی خنک که با صندل و گل بنفشه و کافور و گلاب آراسته شده باشد قرار گیرد و مرتباً صندل، گلاب، کافور، سیب، گشنیز تر، بنفشه و سرکه بو کند. اگر درد ساکت نشود گلاب را سرد کرده بر سر بریزند و شربت لیمو، شربت انار ترش و شیرین، شربت تمرهندی، لعاب اسپر زه، شربت (آب غوره بدون نمک را بایستی در شکر پخته تا شربت آن به دست آید) شربت آلو، شیر خشت و دوغ سرد و لعاب اسپر زه را در عرق کاسنی یا عرق نیلوفر ریخته بکار برند اگر در این بیماران حرارت زیاد زیان رسانده باشد باید آب جو را با لعاب اسپر زه و آرد جو و کدوی رنده شده را مخلوط نموده و بر سر ضماد کنند و از جوشانده گل خطمی، گل پنیرک،، گل نیلوفر، سبوس گندم، پاشویه نمایند، صندل، آب گشنیز، روغن گلاب را مخلوط کرده و قدری سرکه به آن آمیخته به قسمت جلو سر ضماد نمایند.
بطور کلی برای لینت مزاج اینگونه بیماران و تسکین درد سر آنها از نسخه زیر استفاده می شود.
نسخه :
عناب 30 گرم
سه پستان 5 گرم
شاه تره 5 گرم
آلوچه خشگه 100 گرم
تمرهندی 40 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
همه را جوشانده در جای سردی نگاهداری نموده 7 روز صبح ناشتا و عصر میل نمایند اگر 25 گرم شیرخشت به این محلول اضافه نمایند بهتر است یا میتوان روزانه داروهای فوق را جوشانده صبح و عصر مصرف نمایند.