فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردردهائی که در تعقیب حمام به وجود می آیند (پس از خروج از حمام)

درمان:
از جوشانده بابونه و غیره به صورت نیم گرم سر را بشویند مشگ و عنبر بو کنند و شربتی از عرق گاوزبان و گلاب با عسل میل نمایند یا تخم ریحان را (5 گرم) نرم کوبیده در نصف استکان عسل حل کرده بکار بردند. عرق گشنیز یا جوشانده 5 گرم تخم گشنیز در یک لیوان آب برای یک روز مفید است. این مقدار را تا بهبودی بیماری می توان ادامه داد.

سردرد به علت خشکی بینی

این سردرد با علائمی چون حالت گرسنگی چرت زدن و احساس غم و اندوه و سابقه واقع شدن در بادهای گرم سمی و خوردن چیزهای خشک کننده بزاق و کم کننده ترشحات بدن و لاغری و خشکی پوست همراه است.
درمان:
لعاب خرفه، لعاب بهدانه، لعاب اسپرزه یکی از این داروها را انتخاب کرده روزی 5 گرم در آب جوش حل کرده لعاب آن را میل نمایند.
روغن بادام یا روغن کدو، یا روغن بنفشه در بینی بچکانید و بر کف پا نیز بمالند تقریباً حمام یا دوش آب گرم بگیرند یا آب گرم بر سر بریزند و آرد جو و آرد گندم را در روغن بادام حل کرده بر سر بمالند.

سردرد به علت خوردن غذاهای چربی دار، غلیظ و دیرهضم

که در اینجا درد بیشتر متوجه کاسه چشمها شده و سرگیجه و خیالات واهی و هذیان پیش می آید و نیز سیاهی رفتن جلو چشم آشکار می گردد.
درمان:
ایارج قیقرا 10 گرم
شحم حنضل 5/2 گرم
تربد 5/2 گرم
افتیمون 5 گرم
مقل 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده با آب کرفس حل کرده قرصهائی به اندازه نخود بسازند هر دفعه دو عدد میل نمایند و سیاهدانه و مرزنجوش را نرم کوبیده از هر کدام 10 گرم بو کنند.
روغن بادام تلخ در بینی بکشند بخور بادیان دهند با بونه و شوید را جوشانده از هر کدام 5/2 گرم استنشاق نمایند یا کوبیده سداب و مرزنجوش بو کنند (از هر کدام 5/2 گرم) و سر را با جوشانده آن بشویند و یا آب آن را در بینی بکشند (10 گرم برای 2 مرتبه هر قسمت را در یک بطر آب بجوشانند).