فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

اسارون، سنبل، مصطکی، زعفران، طباشیره، دارچینی، اذخر، قسط شیرین، تخم کشوث، تخم کرفس، تخم کاسنی، زراوند طویل قرنفل جب بلیسان و عود بلیسان، هیل، عود از هر یک به نسبت مساوی گل سرخ برابر تمام آنها عسل چهار برابر تمام آنها، همه را کوبیده در عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری این نسخه برای انواع سردردها و سرگیجه های بدون علل و صدا کردن گوش و ضعف معده و کبد و نیز برای کم شدن ورمهای قسمتهای مختلف بدن نافع می باشد. این دارو برای سردمزاجان بهتر است.

نسخه دیگر

انیسون 20 گرم
تخم کرفس 30 گرم
مر (مر) 2 گرم
اذخر 10 گرم
زراوند 5 گرم
قسط 5 گرم
دارچین 10 گرم
ریوند 10 گرم
زعفران 6 نخود
عسل 250 گرم
هم را نرم کوبیده باهم بیامیزند و روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند این دارو علاوه بر معالجه سردردهای کهنه و درد شقیقه و آب ریزش بینی و دردهای قفسه صدری برای ضعف معده و از بین بردن کلیت ها و قولنجهای گوارشی نافع است.

سردردهائی که در تعقیب حمام به وجود می آیند (پس از خروج از حمام)

درمان:
از جوشانده بابونه و غیره به صورت نیم گرم سر را بشویند مشگ و عنبر بو کنند و شربتی از عرق گاوزبان و گلاب با عسل میل نمایند یا تخم ریحان را (5 گرم) نرم کوبیده در نصف استکان عسل حل کرده بکار بردند. عرق گشنیز یا جوشانده 5 گرم تخم گشنیز در یک لیوان آب برای یک روز مفید است. این مقدار را تا بهبودی بیماری می توان ادامه داد.