فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان این حالت

شیرین بیان 100 گرم نیم کوب در 10 روز صبح و شب پس از جوشاندن ناشتا میل نمایند.
بادیان یا ریشه کاسنی یا تاجریزی را می توان روزی 10 گرم جوشانده در دو نوبت 5 گرم صبح 5 گرم شب به کار برد و از گل قند(13) نیز میتوان استفاده نمود.
در روز چهارم استقرار بیماری دادن روزانه 5 گرم ایارج فیقرا(14) خیلی مؤثر و مفید واقع می شود.
غرغره مرزنجوش (5 گرم در یک لیوان بزرگ) و شستن سر با فرمول زیر نتایج خوبی داده است.
بابونه 20 گرم
مرزنجوش 20 گرم
پودینه 20 گرم
شوید 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
سداب 20 گرم
همه را مخلوط کرده نیم کوب نموده و سه قسمت کرده هر قسمت را در سه لیوان آب جوشانده پس از صاف کردن سه مرتبه سر را به خوبی ماساژ دهند (صبح، ظهر، شب) برای سه روز
مالیدن روغنهای ذکر شده به محل درد و نیز مالیدن روغن فرفیون یا روغن گل به پیش سر و بوئیدن بسباسه که در روغن بنفشه حل شده باشد بیماری فوق را تسکین می دهد.
استنشاق آب مرزنجوش 5 گرم در یک بطر چند نوبت در روز کمک بزرگی به درمان بیماری است.

سردردهائی که از پشت سر شروع می شوند

علت اینگونه سردردها در اثر زیادی مایعات بدن است که بایستی آب ترب و سکنجبین را مخلوط کرده یا جوشانده شوید تنها بدهند تا بیمار استفراغ کند و بدین سبب معده بیمار از امتلاء پاک می شود که این خود در بهبودی بیماری مؤثر واقعی می گردد. دادن مربای هلیله یا مربای آمله و سائیده 5 گرم ریوند چینی برای پاکسازی دستگاه گوارشی از امتلاء سودمند است، 5 گرم زراوند گرد بو داده در دو قاشق غذاخوری عسل ریخته میل نمائید و زنجبیل را در روغن (گل شب بو) سائیده بر سر بمالند و اگر قدری زعفران به این دستور اضافه کنند بهتر است برای پاکسازی مزاج این بیماران از جوشانده سنا، تربد، بنفشه، بادیان ریشه شیرین بیان، سه پستان از هر یک 10 گرم که در گل قند حل کرده باشند به مدت 5 روز صبح ناشتا مفید است. حفض سائیده بسیار نرم کرده را در بینی بکشند یا اینکه تخم مورد را جوشانده استنشاق یا کوبیده در بینی بکشند، انداختن آجر داغ در سرکه و مالیدن آب آن بر سر و مسکن دردهای اینگونه بیماریها است: مالیدن روغن گل ارونه به سر، در تسکین این گونه دردها خیلی مؤثر است مرزنجوش، مغز ناخنک گل زوفا بابونه، سیاه دانه، از هر یک برابر انتخاب کرده پس از نرم کوبیدن قدری از آن را در آب حل کرده به صورت خمیر به قسمت جلو سر ضماد نمایند مالیدن سائیده کبابه چینی حل شده در گلاب یا آب نیز به میان سر نافع است. کشیدن پودر قرنفل، صبر زرد، وج یا اگیر ترکی در بینی توصیه می شود در سردردهای مزمن کوبیده صبر زرد در آب را اگر بر بناگوش بمالند و یک قطعه پنبه در آن خیس کرده و در گوشها گذارند در تسکین درد به تجربه رسیده است. خوردن 10 گرم ریشه شیرین بیان و 5/2 گرم بادیان به مدت 20 روز صبح ناشتا در تسکین اینگونه دردها به کار برده می شود. و یا میتوان آن را روزانه سه قاشق غذاخوری به مدت 30 روز میل نمایند این دستور علاوه بر تسکین سردردهای مزمن برای صرع یا غشی و تنگ نفسی و سرفه های کهنه خلطدار و اختلالات روانی و وسواس و فراموشی و نیز برای اعاده حمل زنانی که قبلاً بچه دار می شدند و مدتی نشده اند مفید می باشد.

نسخه دیگر

اسارون، سنبل، مصطکی، زعفران، طباشیره، دارچینی، اذخر، قسط شیرین، تخم کشوث، تخم کرفس، تخم کاسنی، زراوند طویل قرنفل جب بلیسان و عود بلیسان، هیل، عود از هر یک به نسبت مساوی گل سرخ برابر تمام آنها عسل چهار برابر تمام آنها، همه را کوبیده در عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری این نسخه برای انواع سردردها و سرگیجه های بدون علل و صدا کردن گوش و ضعف معده و کبد و نیز برای کم شدن ورمهای قسمتهای مختلف بدن نافع می باشد. این دارو برای سردمزاجان بهتر است.