نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

سردرد در اثر سرماخوردگی و سرمازدگی

راه رفتن در برف و هوای بسیار سرد و خوردن چیزهای خیلی سرد و یخ مثل برف و یخ، آب خیلی سرد و غیره گاهی باعث سردردهای بسیار شدیدی می شود که بایستی از روغن یاسمین یا روغن مرزنجوش یا روغن سداب نیم گرم بر سر بمالند، اگر سردرد بسیار شدید باشد می توان بقدر کمی فرفیون به روغنهای بالا افزود.
ارزن کوبیده یا سیاه دانه کوبیده یا سبوس گندم را در پارچه ای نازک ریخته بر وسط سر در ناحیه ملاج ببندند و مرتباً سر را با آب گرم بشویند و آن را خشک کرده ببندند.
اگر سردرد ساکت نشود میتوان بیمار را در حمام گرم برده و مرتباً سر او را با جوشانیده زیر بشویند.
گل بنفشه 15 گرم
مغز ناخنک 15 گرم
اسطوقدوس 20 گرم
بابونه 30 گرم
مرزنجوش 15 گرم
آویشن 5 گرم
داروها را نیم کوب کرده در یک ظرف بزرگ جوشانده پس از صاف کردن با آب آن سر را شسته و خوب ماساژ دهند مقداری از محلول فوق را خیلی رقیق کرده استنشاق نمایند.
برای تسکین درد هر یک از گلهای زیر را که در دسترس باشد می توان بوئید. یاسمین، گل نرگس، گل سوسن، عنبر، عود و غیره.
ضماد یکی از این داروها به محل شدت درد، در تسکین و آرام بودن آن مفید است:
حب الغار، قسط، کبابه چینی، سداب، یکی از این داروها را به مقدار 10 گرم انتخاب کرده با 2 استکان گلاب ممزوج نموده به کار برند، کوبیده و نرم سائیده یکی از این داروها را نیز به پیشانی بمالند و سر را محکم با دستمالی ببندند.
قرنفل (میخک) یا دارچین یک مثقال در گلاب و سرکه حل کرده بمالند.
نسخه :
گل بنفشه 15 گرم
سه پستان 15 گرم
گل خطمی 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
انجیر 100 گرم
پس از نیم کوب کردن به پنج قسمت مساوی تقسیم شب هر قسمت را در دو لیوان آب جوش ریخته، پس از جوشاندن صبح و عصر میل گل نمایند اگر به هر جوشانده ای پنج گرم ترنجبین شیره کش شده اضافه کنند بهتر است.
پرهیز از چیزهای سرد و یخ و کم کردن غذا و خودداری از مصرف ترشی جات لازم است مالیدن کندر و مسطکی بر شقیقه مفید و دادن برگ اشترغاز (خارشتر) و پوست و ریشه درخت گردو و گل سرخ از هر کدام 5 گرم برای 4 روز توصیه می شود (این مقدار برای چهار روز به صورت جوشانده)
سائیدن 5 گرم پودینه و 5 گرم مرزنجوش در 2 استکان سرکه یا حل کردن آنها در روغن کرچک به صورت مالیدنی بر پیشانی و شقیقه نتیجه خوبی داده است.
بخور کور یا خیار دشنی به گوش و بینی و سر نیز یکی از طرق تسکین درد است، مالیدن سیر جوشیده و روغن گل (5 گرم سیر، یک استکان روغن گل) بر وسط سر و ملاج در اینگونه سردردهای حاصل از سرماخوردگی و سرمازدگی رضایت بخش بوده است.
این سردردها اگر در کسانیکه دارای مزاج بلغمی هستند پیدا شود علائمی از قبیل سنگینی سر و چشم و حالت فراموشی، آب ریزش دهان و بینی و سفیدی ادرار، کندی نبض و کمبود شدت درد در آنها دیده می شود.
اینگونه بیماران از غذاهای گرم بهبودی حاصل کرده و از غذاهای سرد و یخ و هوای سرد و محیط کار و زندگی سرد زیان می بینند، این حالت بیشتر در پیران و اهل راحت به وجود می آید.

درمان این حالت

شیرین بیان 100 گرم نیم کوب در 10 روز صبح و شب پس از جوشاندن ناشتا میل نمایند.
بادیان یا ریشه کاسنی یا تاجریزی را می توان روزی 10 گرم جوشانده در دو نوبت 5 گرم صبح 5 گرم شب به کار برد و از گل قند(13) نیز میتوان استفاده نمود.
در روز چهارم استقرار بیماری دادن روزانه 5 گرم ایارج فیقرا(14) خیلی مؤثر و مفید واقع می شود.
غرغره مرزنجوش (5 گرم در یک لیوان بزرگ) و شستن سر با فرمول زیر نتایج خوبی داده است.
بابونه 20 گرم
مرزنجوش 20 گرم
پودینه 20 گرم
شوید 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
سداب 20 گرم
همه را مخلوط کرده نیم کوب نموده و سه قسمت کرده هر قسمت را در سه لیوان آب جوشانده پس از صاف کردن سه مرتبه سر را به خوبی ماساژ دهند (صبح، ظهر، شب) برای سه روز
مالیدن روغنهای ذکر شده به محل درد و نیز مالیدن روغن فرفیون یا روغن گل به پیش سر و بوئیدن بسباسه که در روغن بنفشه حل شده باشد بیماری فوق را تسکین می دهد.
استنشاق آب مرزنجوش 5 گرم در یک بطر چند نوبت در روز کمک بزرگی به درمان بیماری است.

سردردهائی که از پشت سر شروع می شوند

علت اینگونه سردردها در اثر زیادی مایعات بدن است که بایستی آب ترب و سکنجبین را مخلوط کرده یا جوشانده شوید تنها بدهند تا بیمار استفراغ کند و بدین سبب معده بیمار از امتلاء پاک می شود که این خود در بهبودی بیماری مؤثر واقعی می گردد. دادن مربای هلیله یا مربای آمله و سائیده 5 گرم ریوند چینی برای پاکسازی دستگاه گوارشی از امتلاء سودمند است، 5 گرم زراوند گرد بو داده در دو قاشق غذاخوری عسل ریخته میل نمائید و زنجبیل را در روغن (گل شب بو) سائیده بر سر بمالند و اگر قدری زعفران به این دستور اضافه کنند بهتر است برای پاکسازی مزاج این بیماران از جوشانده سنا، تربد، بنفشه، بادیان ریشه شیرین بیان، سه پستان از هر یک 10 گرم که در گل قند حل کرده باشند به مدت 5 روز صبح ناشتا مفید است. حفض سائیده بسیار نرم کرده را در بینی بکشند یا اینکه تخم مورد را جوشانده استنشاق یا کوبیده در بینی بکشند، انداختن آجر داغ در سرکه و مالیدن آب آن بر سر و مسکن دردهای اینگونه بیماریها است: مالیدن روغن گل ارونه به سر، در تسکین این گونه دردها خیلی مؤثر است مرزنجوش، مغز ناخنک گل زوفا بابونه، سیاه دانه، از هر یک برابر انتخاب کرده پس از نرم کوبیدن قدری از آن را در آب حل کرده به صورت خمیر به قسمت جلو سر ضماد نمایند مالیدن سائیده کبابه چینی حل شده در گلاب یا آب نیز به میان سر نافع است. کشیدن پودر قرنفل، صبر زرد، وج یا اگیر ترکی در بینی توصیه می شود در سردردهای مزمن کوبیده صبر زرد در آب را اگر بر بناگوش بمالند و یک قطعه پنبه در آن خیس کرده و در گوشها گذارند در تسکین درد به تجربه رسیده است. خوردن 10 گرم ریشه شیرین بیان و 5/2 گرم بادیان به مدت 20 روز صبح ناشتا در تسکین اینگونه دردها به کار برده می شود. و یا میتوان آن را روزانه سه قاشق غذاخوری به مدت 30 روز میل نمایند این دستور علاوه بر تسکین سردردهای مزمن برای صرع یا غشی و تنگ نفسی و سرفه های کهنه خلطدار و اختلالات روانی و وسواس و فراموشی و نیز برای اعاده حمل زنانی که قبلاً بچه دار می شدند و مدتی نشده اند مفید می باشد.