فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سندرم منی یر (منییر)

علت اصلی پیدایش این بیماری هنوز به خوبی معلوم نیست، عده ای اتساع قسمت غشایی گوش داخلی که شامل لابیرنت و قسمت حلزونی است، عامل آن می دانند و درد آن را به علت وجود افزایش فشار مایع درون آندولف داخل مجاری گوش به حساب می آورند.
در این بیماری علائمی از قبیل سرگیجه واقعی، به صورت احساس و توهم، حرکت در محیط اطراف به بیمار دست می دهد و بیمار قادر به حرکت نیست و اگر حرکت کند به زمین می افتد و دچار حالت تهوع و استفراغ و صدا کردن گوش و اختلال شنوائی میگردد، در فواصل حمله بیمار سالم به نظر می رسد ولی به تدریج دچار ضعف شنوائی می گردد.
درمان این بیماری نیز با داروهای ضد هیستامین شروع می شود. اسید نیکوتینیک در درمان آن مؤثر است، رژیم بدون نمک و داروهای پیشاب آور خیلی مفیدند نسخه های مؤثر بر میگرن برای درمان این بیماری مفید است و با تجربیاتی که انجام شده است، داروی ضد میگرن گیاهی روی این نوع سردردها مؤثر بوده است.
تذکر این نکته لازم است که چرا نسخه های متعددی برای درمان هر بیماری پیشنهاد شده است:
1- به علت در دست نبودن همه داروها در یک محل
2- به علت نشناختن و یا نامهای مختلف محلی
3- برای امکان استفاده از هر کدام که موجود است
4- استفاده از تنوع داروئی، برای عدم اعتیاد
5- برای استفاده از گسترش خاصیت داروئی

درمان سردردها بطور عموم

بطور کلی داروهای لینت بخش در کلیه سردردها مؤثر می باشد. لذا دادن مربای هلیله و مربای آمله مفید واقع می شود. مطابق معمول پاک سازی بدن از خلط غالب یا عامل بیمار کننده لازم است. در معالجه سردردها رعایت نکات زیر در بهبودی سردرد کمک بیشتری می نماید.
هوا، غذا، سالم کردن مزاج، تقلیل خوراکیها بخصوص آشامیدنیها و مایعات، و برقراری آرامش و سکون.
در سردردهائیکه با آب ریزش بینی همراه است شستن سر و روغن مالی به سر خیلی مفید نیست و خودداری از آن بهتر است.
در سردردهائیکه توأم با بالا بودن فشار خون است و نیز بیمار چاق می باشد کم کردن خون یکی از راههای مفید درمان است.

نظریه جوان کوردو درباره درمان سردردها

پاکسازی مربوط به خلط غالب در هر سردردی لازم است و بیمار بایستی در جایگاه معتدلی که در آنجا بوهای مختلف وجود نداشته باشد استراحت کند، تقلیل غذا نموده و تکثیر خواب نماید و داروهای لازم بر سر و پیشانی قرار دهد، سائیده سنگ مرمر و حل کردن آن در سرکه بطور مالیدنی به محل درد برای کسانیکه سردرد آنها از پشت سر و گردن شروع می شود مؤثر است.
(سائیده سنگ مرمر 25 گرم، سرکه 2 استکان، به محل درد روزی چهار مرتبه بمالند).
گل ارمنی 15 گرم، سرکه یک استکان، این محلول نیز برای مالیدن به وسط سر، در اینگونه سردردها مؤثر است. خمیر آرد گندم و ریشه بارهنگ به صورت ضماد به پشت گردن مؤثر و بستن کوبیده گیاه مقدس بر شقیقه مفید است.