فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردردهائی که مبداء آنها درون جمجمه است

خود مغز فاقد حس درد است حتی بریدن قسمتی از آن دردی ایجاد نمی کند از این رو بیشتر سردردها علتی غیر از آزردگی خود مغز را به عهده دارند.
کشش جیبهای وریدی، آزردگی چادرینه مخچه یا کشیده شدن سخت شامه در قاعده مخ، همگی می توانند سردردهای شدیدی ایجاد نمایند. تقریباً تمام ضربه ها و ضغته ها و کشش هائی که به عروق خونی سخت شامه وارد می شوند: می توانند سردرد ایجاد کنند، یکی از شرائین بسیار حساس درون مغز، شریان مننژه میانی است که حتی در جراحی از دست زدن به آن خودداری می شود.

اگر سردرد مربوط به خود جمجمه باشد درد آن به کجا تیر می کشد؟

اگر آسیب و رنج در بالای چادرینه مخچه باشد، درد در مسیر عصب پنجم ایجاد می شود که بیشتر در حوالی قسمت فوقانی سر در جلوی گوش بوده، لذا دردهای مربوط به مخچه و چادرینه آن، به ناحیه پیشانی منتشر می گردد.
حال اگر درد در زیر چادرینه مخچه باشد از راه دومین عصب گردنی به دستگاه مرکزی اعصاب وارد می شود و چون پوست سر در ناحیه پشت گوش جزء قلمرو این عصب است لذا درد در پشت سر خواهد بود.

اقسام سردردهای درون جمجمه

1- سردرد مربوط به مننژیت، مننژیت یکی از شدیدترین سردردها را ایجاد می کند، این بیماری موجب التهاب تمام قسمتهای مننژ یا پرده مغز از جمله مناطق حساس سخت شامه و نواحی حساس اطراف جیبهای وریدی می شود، در این هنگام درد آن تمام کاسه سر را فرا می گیرد.
2- سردردهائیکه در اثر ضربه به پرده مغز ایجاد می شود.
در اثر جراحی مغز بیمار، به علت دستکاری پرده مغز روزها حتی هفته ها سردرد ممکن است پیش آید.
3- تومورهایی که به پرده مغز فشار وارد می آوردند موجب سردرد شدید می گردند، این سردردها معمولاً مربوط به منطقه خود تومور هستند یعنی هر جایی که تومور یا غده باشد همانجا درد ایجاد می شود و این درد موقعی مربوط به تحت فشار قرار گرفتن ناحیه ای از پرده مغز است که تومور در مجاورت آن قرار گرفته باشد، اگر بخاطر داشته باشیم که تومورهای بالای چادرینه مخچه دردی بطرف جلو سر و تومورهای زیر چادرینه مخچه دردی به طرف عقب سر ایجاد می کند به آسانی جای تومورهای دیگر مغز را خواهیم شناخت.
4- سردرد به علت کم شدن مایه نخاع: اگر تنها بیست سی سی از مایه نخاع گرفته شود درد شدیدی در سر ایجاد خواهد شد مخصوصاً اگر بیمار ایستاده باشد این درد به علت فشار منفی است که در مغز به وجود می آید، زیرا فشار مایه نخاع در ازاء هر 20 سی سی مایه کشیده شده حدود 200 میلی لیتر آب تنزل می نماید که این کاهش باعث کشیده شدن سطوح مختلف سخت شامه می شود و درد ایجاد می شود، می دانیم که مغز در مایعی که درون جمجمه قرار گرفته است وجود دارد مثل پرتقالی که در ظرف آبی قرار گرفته باشد، کم شدن مایع درون ظرف باعث می شود که پرتقال بتواند به سطح ظرف برخورد کند یکی از موهبت های آفرینش همین وجود مایه درون جمجمه است والا در هر ضربه یا تکان تصادفی که برای آدمی پیش می آمد در اثر اصطکاک مغز با استخوان جمجمه درد شدیدی به وجود می آمد.