فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سرگیجه در بلغمی مزاج

علائم :
سنگینی سر، کمبود عطش، سستی، لعاب فراوان دهن، تندی نبض، سفیدی بدن.
درمان :
دادن ایارج فیقرا و بوئیدن مرزنجوش مفید است.
از جوشانده بابونه 10 گرم، برنجاسف 5 گرم، مغز ناخنک 5 گرم، شبت 10 گرم سر را ماساژ دهید و بقیه معالجات مانند سردرد بلغمی است.

سرگیجه در سوداوی مزاج

علائم :
کثرت فکر، خاموشی، تخیل چیزهای فاسد، ضعف و سفتی نبض.
درمان :
پاک سازی سودا از بدن، مالیدن روغن شبت، روغن بابونه و یا ماساژ سر با آب جوشیده آنها، بقیه دستورات مانند سردرد سوداوی است.

سرگیجه با علت معدی در حالت صفراوی

غلبه بیماری وقت خالی بودن معده و سکونش در سیری، حالت خفقان، قی، کمبود اشتها، درد بالای معده، تلخی دهان، سرعت نبض، زودرنجی یا تیزی حواس.
درمان :
اولین سکنجبین با آب گرم و قدری نمک داده تا بیمار استفراغ کند سپس آلوچه خشگه 100 گرم تمرهندی 50 گرم هر دو را جوشانیده 50 گرم ترنجبین شیره کش کرده به آن اضافه کرده 5 روز صبح ناشتا میل نماید آب غوره، آب انار ترش مفید بوده و سوپ گشنیز و آنچه در سرگیجه صفراوی گذشت در اینجا نافع است.